Světová rada míru jednala v Berlíně

Setkání evropských členských organizací Světové rady míru se uskutečnilo v Berlíně ve dnech 29. a 30. 4. 2017. Setkání se tentokrát zúčastnili zástupci 15 zemí (Belgie, Británie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Irán, Kypr, Německo, Palestina, Portugalsko, Řecko, Sýrie, Švýcarsko, Turecko).

 

Hostitelskou organizací se stala Německá mírová rada. Hlavním bodem programu byla vzájemná informovanost zástupců zúčastněných organizací o situaci v jednotlivých zemích a pak návrh kampaně proti letošnímu květnovému summitu NATO v Bruselu.

 

Z diskuse vyplynulo, že lidé si jsou většinově vědomi nebezpečí války. Ukazuje se, že daleko efektivnější je práce mírových organizací, které nejsou vázány na politické strany, ale podporují mírové snahy napříč politickým spektrem.

 

Součástí jednání byla též beseda s poslancem německé Die Linke Wolfgangem Gehrckem, který řekl, že hlavním cílem této strany je rozpuštění NATO a  vytvoření nového evropského kolektivního  bezpečnostního systému za účasti Ruska.

 

Dále se opět potvrdil rozdíl v pojímání nelegální migrace a vlasteneckých stran. Tradiční západní země jsou pro migraci. Odpůrce migrace považují za rasisty. Vlastenecké strany považují za nebezpečí a jejich přívržence nazývají nacionalisty.  Rasismus a nacionalismus považují za největší ohrožení světové míru, spolu s imperialismem a NATO.

 

Naopak představitelé bývalých socialistických zemí, Itálie a zemí Středního Východu (konkrétně Turecka, Iránu a Sýrie) považují za největší nebezpečí pro mírový vývoj Evropy právě masovou nelegální migraci a ve vlasteneckých stranách naopak vidí politickou sílu, která jediná může zabránit katastrofě.

 

Za Českou republiku byl přednesen projev jménem Asociace Vojáci proti válce společně s Českým mírovým fórem, v němž zaznělo následující:

 

„Období regionálních válek již skončilo. Tyto války nepřinesly svým strůjcům kýžený výsledek – tedy potvrzení a upevnění hegemonie USA v dalším vývoji světa. USA sice zůstávají jednou z globálních velmocí, ale ztrácí svůj cíl, který je zakotvený v Bezpečnostní strategii USA – být pánem světa a to i bez ohledu na své spojence.

USA zahájily horké přípravy na válku v minulém roce na summitu NATO ve Varšavě. Naplňování tehdejších závěrů je urychlováno. Východní Evropa a pobaltské státy se stávají jedním obrovským vojenským cvičištěm na zemi i ve vzduchu. Pod různými záminkami je postupně plněn úkol rozmístění mnohonárodních sil NATO. Je vytvářena válečná psychóza a pěstován obraz jediného nepřítele – Ruské federace. Zachránce je rovněž jediný – NATO a USA.

 

NATO je ale ve slepé uličce a existují pouze dvě možnosti – buď jeho existence nebo neexistence. Buď je možné postupně nahradit NATO systémem celoevropské bezpečnosti anebo NATO jako takové zrušit a rozpustit, což nevylučuje princip celoevropské   bezpečnosti. Ve prospěch celoevropského systému hovoří možnost vytvoření bezpečného geografického prostoru od Atlantiku po Ural. A to s  potřebnou mírou sjednocení politického, ekonomického, demografického, energetického, obranného a dopravního potenciálu. Nemůže ale jít o novou formu EU nebo o Evropský superstrát ani o Evropskou armádu. Jde o kolektivní bezpečnost. Budoucí celoevropský bezpečnostní systém pak může být daleko větším konkurentem vojenskému potenciálu mimoevropských mocností a bude tak moci svým významem usilovat i o snížení vojenských potenciálů ve světě.

 

Proto je nezbytné prosadit změny v celosvětovém systému. Zejména v činnosti OSN, konkrétně v dodržování norem mezinárodního práva. Bez toho vůbec nelze uvažovat o kontinentální bezpečnosti.

 

Ponechat NATO v současné podobě, zejména v roli garanta bezpečnostního systému Evropy a zejména světa, nebo dokonce připustit jeho další rozšiřování, je však pro zajištění míru  nepřijatelné!“

 

Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti vláce

Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra

_________________________________________________________________________________

 

Text byl publikován též ZDE:
 
http://czechfreepress.cz/vase-free-
zona/svetova-rada-miru-jednala-v-berline.html
 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Bures-Vladimira-Vitova-Svetova-rada-miru-jednala-v-Berline-486330?nocache=1
http://www.novarepublika.cz/2017/05/svetova-rada-miru-jednala-v-berline.html
 
 
CNTV od 05:06:
 
_____________
 

World Peace Council took place in Berlin

A gathering of European member organisations of the World Peace Council took place in Berlin from 29th to 30th April 2017. Representatives of 15 countries (Belgium, Britain, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Italy, Iran, Cyprus, Germany, Palestine, Portugal, Greece, Syria, Switzerland, Turkey) had taken part in the gathering.

The German Peace Council was the host organisation. The main point of the agenda was to inform the representatives of the mentioned organisations about the state all of the individual countries find themselves in and to propose a campaign against this year’s NATO summit that will be taking place in May.

The discussion showed that people are generally aware of the danger of war. It also showed that the work of independent peace organisation that are working across the political spectrum is much more effective.

Wolfgang Gehrck, a representative of the German political party Die Linke, also took part in a discussion, saying that the main goal of his party is to bring down NATO and to replace it with a new collective European defence force with the participation of Russia.

The difference in the attitude towards illegal immigration and patriotic parties showed itself again. The West is generally pro-migration. Opponents of migration are considered racists. Patriotic parties are considered as dangers, and their adherents are considered nationalists. Racism and nationalism are considered the greatest threat to world peace, along with imperialism and NATO.

On the other hand, representatives of the Eastern Bloc countries, Italy and Middle East (Turkey, Iran and Syria) see the greatest danger for the peaceful development of Europe in mass illegal immigration and on the contrary they see the political power that can prevent disaster in the patriotic parties.

The Czech Republic was represented by the association Soldiers against War that, together with the Czech Peace Forum, prepared a speech in which the following was said:

„The era of regional wars has come to an end. These wars didn’t bring their architects closer to their goals – the hegemony of the US in the coming development of the world. The US is still a global superpower, but it’s losing its goal that is anchored in the Security strategy of the US – to be the undisputed ruler of the world and to be that even without considering its allies.  Last year, the US started preparing for war at the NATO summit in Warsaw. The events that were taking place helped their cause. Eastern Europe and the Baltics were becoming one giant military training ground both on the ground and in the air. Numerous excuses were made to place NATO troops on the ground in many critical areas. War psychosis is being created even as we speak and according to them, the world has but one enemy – the Russian federation. The world of course also has saviour – the US and NATO.

 

NATO is heading to a dead end and it has only two options left – either to exist or not to exist. We can either gradually replace NATO with a system focusing on Europe-wide security, or simply disband NATO as it is. The option of creating a safe geographical area from the Atlantic to the Ural would favour the first proposition. This comes together with a needed unification of the political, economical, demographical, defence, energy and transportation potential. This system however, cannot become a new EU or a European superstate or even a European army. This will be a system of collective security. The future pan-European security system could potentially measure in strength to many powers outside of Europe.  

This is why we have to change the system. Regarding the OSN, system that oversees the compliance with international law has to be changed. Without this significant change, we cannot even begin to think about a continual security.

To let NATO remain in its current state, especially to let it remain in the role of a guarantor of the European and worldwide security, or to further expand it, would be unacceptable for world peace!“

 

Jiří Bureš, chairman of the association Soldiers against War

Vladimíra Vítová, chairwoman of the Czech Peace Forum

 

 

 

The report was published here:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppHSR4dJB0A

 

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/svetova-rada-miru-jednala-v-berline.html

 

http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/cntv-studio-report-5-5-2017.html

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Bures-Vladimira-Vitova-Svetova-rada-miru-jednala-v-Berline-486330?nocache=1


http://www.novarepublika.cz/2017/05/svetova-rada-miru-jednala-v-berline.html

 

http://tadesco.cz/svetova-rada-miru-jednala-berline/

 

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/05/03/Sv%C4%9Btov%C3%A1-rada-m%C3%ADru-jednala-v-Berl%C3%ADn%C4%9B

_________________________________________________________________________________

Zemřel Ing. Jiří Sobotka, CSc.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že během víkendu zemřel člen Českého mírového fóra Ing. Jiří Sobotka, CSc., politolog mezinárodních vztahů.

Pan Ing. Sobotka se dožil 92 let. Do poslední chvíle byl intelektuálně velmi svěží a s ohromným zájmem o světový mír, který mu ležel na srdci celý život. Pan Jiří byl mimořádně vzdělaný laskavý a velkorysý muž - skutečný gentleman v tom nejvlastnějším slova smyslu.

Během celého života působil jako diplomat. Byl velvyslancem v Brazílii, několika afrických zemích a vedoucím československé delegace na  Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která začala v roce 1972 a jejíž závěrečný akt byl podepsán roku 1975 v Helsinkách.

Formuloval hlavní ideu ČMF, v níž je důležité každé slovo: „ČMF je jako společný dům ve vlastnictví občanů, kteří prosazují svou bezpečnost a  bezpečnost své země, každý podle svých sil a možností, způsobem, který považuje za vhodný, a svou bezpečnost a bezpečnost ČR vidí v podmínkách pro život v míru. Cílem ČMF je zahraniční politika ČR podle potřeb občanů.“ Také formuloval motto ČMF: "Žít v bezpečí a jako dobří sousedé spolupracovat ke vzájemnému prospěchu."

Jeho poslední návrh je velmi aktuální a týká se NÁS VŠECH. Napsal totiž tento otevřený dopis, který bude dnes zaslán premiérovi.

Vážený pane předsedo vlády ČR,

 

podle informací médií převezly USA jaderné zbraně z Turecka do Rumunska. Z dostupných informací nám sice není známo, že by USA měly jaderné zbraně na území ČR, avšak vznášíme na Vás dotaz jménem Českého mírového fóra, zda jste pro zachování území naší země bez jaderných zbraní.

 

Pan ing. Jiří Sobotka, CSc., říkával, že světové mírové organizace mají svůj mezinárodní pozdrav: “With blue sky!“, ale on vždy používal jeho vlastní českou verzi, se kterou se i my loučíme s tímto opravdu výjimečným člověkem:

„Přejeme Vám modré z nebe, vážený pane kolego, a za vše Vám z celého srdce děkujeme!“

 

S úctou

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně Českého mírového fóra

__________________________________________________________________________________

http://www.novarepublika.cz/2016/08/normal-0-21-false-false-false-cs-x-none.html

__________________________________________________________________________________

Drazí přátelé,
právě jsme obdrželi sdělení o odchodu Jiřího Sobotky.
Za mír
Filipe Ferreira
 
To the WPC Member Organizations in Europe
 
Dear Friends,
 
We have just received the communication of the passing away of Jiri Sobotka, please see the text bellow from the Czech Peace Forum.
For Peace,
Filipe Ferreira
CPPC
 
29.8.2016
 
http://www.wpc-in.org/

__________________________________________________________________________________

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dopis-adresovany-predsedovi-vlady.html

 

http://www.novarepublika.cz/2016/08/otevreny-dopis-adresovany-predsedovi.html

 

__________________________________________________________________________________

Ohrožení lidského rodu - NE účasti ČR ve válkách!

Ing. Jiří Sobotka, CSc.

 

70. výročí skončení druhé světové války nabádá i k zásadnímu zamyšlení se nad celkovým stavem světa nyní.

 

Podle dostupných informací je planeta Země jedinou planetou vesmíru, která je obydlena živými tvory. Dosud.

 

Podmínky k životu člověka jako živého tvora na Zemi vytváří různorodá bohatá flora a fauna, které umožňují kontinuitu lidského rodu. Dosud.

 

Na planetě Země žijí nyní víc jak 6 miliard lidí. Dosud. Je to málo, je to hodně, je to příliš? Jak pro koho.

 

Neustále novými a novými vynálezy v posledních stoletích si člověk v současnosti vytvořil možnost zásobovat se vším potřebným, co jako živý tvor k životu potřebuje. Dosud.

 

Snaha člověka neustále zvyšovat svou sílu vedla k vynálezům, které je možno použít pro dobro lidí, ale i pro zlo. Když švédský chemik Alfred Nobel (1833-1896) vynalezl třaskavinu na jeho dobu nevídané síly, domníval se, že odstraší od vedení válek. Nestalo se.

 

Za druhé světové války usilovali v nacistickém Německu využít atomovou energii k výrobě atomové bomby. Když Rudá armáda hnala německou Wehrmacht od Stalingradu zpět do Německa a konečná porážka nacistického Německa se stala zjevnou, utěšoval Hitler oznámením, že má „tajnou zbraň“, s jejímž použitím situaci na frontě otočí ve prospěch Německa. Ještě atomovou bombu neměl. Než Rudá armáda dobyla Berlín, nestačil ji vyrobit a použít. Naštěstí.

 

Na využití jaderné energie k sestrojení atomové bomby pracovali v USA vědci z celého světa. Daný úkol se jim sice podařilo splnit až porážce nacistického Německa, ale ještě před skončením války USA s Japonskem. V té době ale již i konečná porážka Japonska byla evidentní. Z vojenského hlediska nebylo použití atomové bomby proti Japonsku třeba. Ale stalo se tak z jiných důvodů.

 

Druhá světová válka se území USA nedotkla. Ekonomika světového hegemona Velké Británie byla otřesena. O Francii ani nemluvě. Evropská část SSSR byla zničena. Zničená byla ekonomika evropských států. Naopak ekonomika USA nejen nebyla oslabena, ale dokonce vzrostla. USA vyšly z druhé světové války jako největší ekonomika světa. V ekonomické oblasti se USA staly světovým hegemonem.

 

Svržením atomové bomby z politických důvodů na japonská města Hirošimu a Nagasaki demonstrovaly USA, že jsou světovým hegemonem ve vojenské oblasti. Dokonce oficiálně daly najevo, že jsou připraveny použít jadernou zbraň preventivně. Daly celému světu na srozuměnou: dělejte, co od Vás chceme nebo si dejte pozor!

 

Tak tomu bylo do doby než SSSR prokázal, že má jadernou bombu také. V oficiálních kruzích USA došlo ze ztráty monopolu na jadernou zbraň ke zděšení. Uvědomili si, že když použijí jadernou zbraň k napadení SSSR, donutí SSSR v rámci sebeobrany použít jadernou zbraň proti USA.

 

V současné době má jadernou zbraň řada států. Některé ji vlastní oficiálně, jiné to zatajují. Síla jaderných zbraní, které existují, je schopna zničit lidskou společnost několikrát.

 

70 let po skončení druhé světové války nutno bohužel konstatovat, že je tomu poprvé v historii lidstva kdy člověk je schopen zničit sám sebe, zničit lidský rod. V případě použití existujících jaderných zbraní by planeta Země přestala být obydlená. Byla by bez života tak, jako tomu je na ostatních planetách vesmíru. Bohužel.

______________________________________________________________________

 

Článek byl psán pro České národní listy v roce 2015.