21. září je Mezinárodní den Míru - Prohlášení k národům Evropy

21. září - Den akce proti jaderným a jiným zbraním hromadného ničení a zahraničním vojenským základnám.            

Členské organizace Světové rady míru v Evropě se rozhodly, že oslaví Mezinárodní den míru - vyhlášený Organizací spojených národů na 21. září - sjednotit své hlasy v prohlášení k národům Evropy, aby prokázaly větší sílu boji pro mír!

Lidé v Evropě a na celém světě čelí rostoucí globální agresivitě imperialismu, eskalaci militarismu, nárůstu vojenských výdajů, závodů na nové, sofistikovanější a ničivější zbraně, včetně jaderných zbraní, instalace nových vojenských sil a vybavení v zahraničních základnách, které USA, NATO a EU velmoci propagují v Evropě i po celém světě. Intervence a násilné operace, destabilizace, války, agrese a okupace vůči zemím a jejich národům - vždy podporované rozsáhlými mediálními kampaněmi manipulacemi a podváděním - rozsévají smrt, utrpení a zničení milionů lidí na Středním východě, ve Střední Asii, v Africe, nebo Evropě, jak dokazuje realita  Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie, Jemenu, Ukrajiny nebo jiných zemí.

Dramatická situace milionů uprchlíků vyžaduje odsouzení hluboce nelidského ignorování lidských práv v těchto agresivních válkách.

Zároveň je OSN instrumentalizována imperialistickými sílami a principy její zakládající Charty jsou porušovány stále více a více arbitrárními a nejednoznačnými rezolucemi a rozhodnutími.

Spojené státy, NATO a velké mocnosti EU a jejich  spojenci   ve svých ambicích pro světovou nadvládu jsou  velkými  hrozbami míru a národů na celé planetě. Pomocí neustálého zvyšování napětí, hrozeb a opatření politické, ekonomické, obchodní a finanční izolace - sankcím a blokádám – vměšování do vnitřních záležitostí států a agresi v mezinárodních vztazích usilují o zajištění geostrategické kontroly důležitých regionů a hlavních zdrojů surovin a omezit nebo zničit jakoukoli zemi považovanou za překážku jejich hegemonických záměrů.  V Evropě,  jako součást této eskalace válečnictví je obzvláště znepokojující pokračující a zvýšené napětí podporované USA, NATO a EU proti Ruské federaci, zjevné v novém nasazení vojenských sil USA a NATO ve východní Evropě; v USA i Evropě instalovali protiraketový systém THAAD včetně jaderné bomby B-61 a stíhací letouny, které jsou schopny je přepravovat, v rámci doktríny prvního  jaderného  úderu; to vše v rámci kroků vedoucích k další militarizaci Evropské unie a jejímu započítání jako "evropského pilíře NATO".

Dnes s existujícími zbraněmi ,  by nová válka svou proporcí rovnající se velkým světovým válkám, které proběhly ve 20. století, znamenala zničení lidstva, jak ho známe.V tento Mezinárodní den míru požadujeme ukončení všech válečných útoků, zákaz všech jaderných a jiných zbraní hromadného ničení, ukončení všech zahraničních vojenských základen. V tomto rámci má zásadní význam přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní, Smlouvy OSN o vyjednávání právně závazného nástroje k zákazu jaderných zbraní vedoucího k úplnému odstranění jaderných zbraní, což je odrazem očekávání národů, světového mírového hnutí a úsilí nejaderných států,  pro svět bez jaderných zbraní.

V tento Mezinárodní den míru odsuzujeme cíle a kroky NATO,  požadujeme, rozpuštění NATO a podporujeme boj každého národa v každém členském státě NATO o vystoupení z tohoto vojensko - politického bloku.

Zasíláme naši výzvu všem, kteří upřímně obhajují mír, prosazují a účastní se iniciativ, které evokují Mezinárodní den míru, sjednocujíc zásady zakotvené v Chartě OSN, na obranu práva národů na sebeurčení, národní suverenitu a nezávislost, nevměšování do  vnitřních záležitostí států, mírového řešení mezinárodních konfliktů, ukončení všech forem národního útlaku, všeobecného a řízeného odzbrojení, spolupráce mezi národy a zeměmi pro nový svět v míru, emancipace a pokroku lidstva. Na obranu těchto zásad budeme i nadále zasahovat do našich zemí, což přispěje k rozšíření jednoty a sbližování v činnosti, apelovat na všechny, kteří s nimi souhlasí, aby poskytli větší sílu boji za mír.

Znovu potvrzujeme naši pevnou víru, že pouze obranou míru můžeme zajistit budoucnost národů Evropy, budoucnost všech národů na celém světě.

Prohlášení členských organizací Světové rady míru v Evropě předává:

Asociace Vojáci proti válce – Česká republika z.s.

K prohlášení členských organizací Světové rady míru v Evropě se připojují:

Klub českého pohraničí z.s.

České mírové fórum z.s.

Slovanský výbor ČR z.s.

Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.

Vlastenecká platforma Aliance národních sil, Česká strana národně sociální a Česká strana národně socialistická se připojují k Prohlášení.

__________________________________________________________________________________

Pozdravné poselství kongresu Nezávislé demokratické strany pracujících (POID)

Drazí francouzští přátelé,

kongres vaší strany se koná v době nové ofenzívy globálního kapitálu, s Macronem na čele jeho politických služebníků a vazalů.

Tyto volby, ke kterým se více než 51% voličů obrátilo zády, ukázalo pravou tvář reálně existující pseudodemokracie. Na jedné straně jsme byli svědky politického debaklu V. Republiky, jasného odmítnutí jejich nedemokratických struktur. Na straně druhé byly odkryty mechanismy moci, schopné zachovat politický status quo, ba dokonce jeho ničivou dynamiku prohloubit a posílit. Výsledkem je >Macron en Marche< a jeho plán „reforem“, který je vskutku děsivý: pro Francii i pro Evropu.

Otázkou zůstává, jak tento ničivý pochod investičního bankéře z Elysejského paláce a jeho politického „gangu“ zastavit. V situaci, kdy většina francouzských občanů podtrhla ilegitimitu státní moci volební absencí, zůstává nyní tvrdý sociální zápas. Víme, že POID bude opět stát v jeho první linii.

Zároveň vedete politický zápas za zásadní, kvalitativní přestavbu francouzské Republiky. A sice iniciativou za svolání suverénního konstitučního shromáždění, které by odstranilo nedemokratické struktury V. Republiky. Tento dosah na původní formy státoprávní konstituce je i pro nás v ČR inspirující.

K tomu bychom vám chtěli popřát sílu, inspiraci a výdrž, spolu s těmi nejupřímnějšími solidárními pozdravy. My víme, jak úzce je Macronova cesta spojená s totalitními ambicemi diktátorské EU, jak úzce s imperiální válečnou politikou, s odstraněním politické moci lidu a sociální devastací.

Ať žije skutečná demokracie, sociální spravedlnost, právo a mír! Ať žije bratrství mezi národy, mezinárodní solidarita proti válce a vykořisťování, proti diktatuře „trhů“!

Za České mírové fórum (ČMF)

Vladimíra Vítová (předsedkyně)

Petr Schnur (místopředseda)

Praha 23.6.2017

Grußadresse an Le Parti ouvrier indépendant démocratique (POID)

Liebe französische Freunde,

der Kongress eurer Partei findet in der Situation einer neuen Offensive des globalen Kapitals, mit  Macron als „frische“ Marionette an der Spitze dessen politischen Diener und Vasallen.

Diese Wahl, in der über 51% der Wählerschaft den Wahllokalen fernblieben, zeigt das wahre Gesicht der real existierenden Pseudodemokratie. Einerseits waren wir Zeugen des politischen Debakels der V. Republik, einer klaren Absage der Franzosen an eben diese undemokratischen Strukturen. Andererseits wurden Machtmechanismen offenbart, welche in der Lage sind, selbst bei so einer eindeutigen Absage an das herrschende System nicht nur seine Macht zu erhalten, sondern ihr sogar eine neue Dynamik zu verleihen. Das Resultat ist >Macron en Marche< und seine „Reformvorhaben“ sind beängstigend. Nicht nur für Frankreich – für ganz Europa.

Die Frage ist, wie der zerstörerische „Vormarsch“ des Investmentbänkers im Elysee-Palast und seiner politischen „Gang“ zu stoppen ist. In dieser Situation, in der die Mehrheit der Bürger die Illegitimität der Staatsmacht durch die Wahlablehnung unterstrichen hatte, bleibt nun der harte soziale Kampf. Wir wissen, dass die POID in erster Linie stehen wird.

Gleichzeitig führt ihr einen entschiedenen Kampf für eine grundlegende, qualitative Umgestaltung der französischen Republik, indem ihr Initiative zur Einberufung einer souveränen konstituierenden Versammlung, welche die undemokratischen Strukturen der V. Republik beseitigt, mitträgt und unterstützt. Dieser politischer Zugriff auf urdemokratische Formen staatsrechtlicher Konstitution ist auch für uns in Tschechien inspirierend.

Dazu möchten wir euch in unserem Namen Kraft, Inspiration und Ausdauer wünschen sowie die aufrichtigsten solidarischen Grüße übermitteln. Denn wir wissen, wie eng Macrons Weg mit den totalitären Ambitionen der EU-Diktatur verbunden ist, wie eng mit imperialen Kriegspolitik, mit der politischen Entmachtung des Volkes und sozialer Devastation.

Es lebe wahre Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Recht und Frieden! Es lebe die Brüderlichkeit zwischen den Völkern, die internationale Solidarität gegen Krieg, Ausbeutung und Diktatur der „Märkte“!

FürDas Tschechische Friedensforum (CMF):

Vladimíra Vítová (Vorsitzende)

Petr Schnur (stellvertretender Vorsitzender

_________________________________________________________________________________

Dopis, adresovaný D. Trumpovi v souvislosti s bruselským summitem NATO

White House

1600 Pennsylvania Ave NW

Washington, D.C. 20500

United States of America

Prezident Spojených Států Amerických

Pan

Donald  TRUMP              

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení světového míru, stupňování mezinárodního napětí, nedůvěry a obnovení studené války v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky zejména minulé administrativy USA. Takto byla praktikovaná již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. Musím bohužel opět konstatovat, že v některých podstatných směrech přetrvává dosud, i navzdory Vašim pozitivním prohlášením v nedávné minulosti. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem. 

Plnění priorit, přijatých na Summitu NATO ve Varšavě 2016, prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stává jedním obrovským vojenským táborem s neustále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýšila se přítomnost vašich vojsk na evropském kontinentě. K hranicím Ruské federace jsou přisunovány mnohonárodní ozbrojené síly NATO, včetně těžké bojové techniky a raketových systémů.   Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Rusko – váš hlavní spojenec v boji proti fašismu ve 2. světové vílce. To vše vzbuzuje obavy u vedení Ruské federace, eskaluje napětí a zvyšuje hrozbu vzniku konfliktu. Vzrůstají obavy z výsledků summitu NATO v Bruselu.

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

- z celkového počtu cca 60 000 000 obětí za 2. světové války bylo 43 440 600 Evropanů a 418 000 občanů USA.  Z evropských obětí bylo 23 200 000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku?);

- téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. (Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko vice zničující podobě?);

- je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a také Zakládací smlouva  NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;

- občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu vašich válek v Jugoslávii, Afghanistanu, Iráku, Libyi, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států - naposledy Ukrajiny;

- jakékoliv rozmístění cizích, včetně vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace (i když formálně posvěcený souhlasem stávající vlády ) a to i na základě historických  zkušeností.

Připomínáme, že jakýkoliv “preventivní”úder, by vyvolal okamžitou silnou automaticky iniciovanou jadernou odvetu. Ukončení případné nové války, která je evropským státům stále silněji vnucována administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy také území a občanů Spojených států – pokud ovšem zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

Vážený pane prezidente,

na základě Vašich nedávných prohlášení apeluji na Vás nejen jako na představitele světové velmoci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujících sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpečí vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.

Praha  22. května 2017

Z pověření Republikové Rady AsociaceVojáci proti válce, vojaci.protivalce@email.cz

Plukovník v.v. Jiří  Bureš - předseda VPV

Potvrzují členové Republikové Rady Vojáci proti válce:

Generál-poručík v.v., PhDr. Oskar Marek

Generál-major v.v., Ing. Michal Gondek

Plukovník v.v., Prof. Ing. Bohumil Svoboda, Dr.Sc.

K dopisu se dále připojují:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum, e-mail: cmf@centrum.cz

Ing, Jaroslav Tichý, Aliance národních sil, e-mail: aliancens@centrum.cz

_________________________________________________________________

http://www.novarepublika.cz/2017/05/dopis-adresovany-donaldu-trumpovi-na.html#comment-form

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dopis-adresovany-donaldu-trumpovi-na-bruselsky-summit-nato.html?hitcount=0

________________________________________________________________________________

Dopis Českého mírového fóra Donaldu Trumpovi

Vážený pane zvolený prezidente!

Dovolte, abychom Vám pogratulovali ke zvolení do tak vysokého úřadu -  ke zvolení prezidentem USA.

Spolu s Vámi zvolený vice-prezident Mike Pence prohlásil - a to brzy poté, co se stal Vaším spolukandidátem - že pro obranu Západu je nezbytné, aby byla vybudována v naší zemi, České republice, vojenská základna namířená proti Ruské federaci.

Vážený pane prezidente, obáváme se, že v případě, kdyby Vaše vláda měla přijmout návrh pana Pence, poškodil by tento krok tradičně kladný vztah většiny českého lidu k Vaší zemi, protože umístění vojenské základny na našem území by bylo chápáno jako akt poškozující bezpečnost našeho státu a jako popření Vašeho předvolebního slibu, že hodláte snížit vojenské a politické napětí mezi Vaší zemí a Ruskou federací.

S úctou za České mírové fórum:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Petr Schnur MA, místopředseda

PhDr. Ivan Müller, Ph.D., místopředseda

Dopis podporuje Plk. v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti válce

Dopis podporuje Pplk. v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, vrchní velitel Československých vojáků v záloze za mír

Praha 27. 12. 2016

 __________________________________________________________________________________

Dear Mr. President - Elect,

Permit us, first of all, to congratulate you on being elected in your country to such a high office.

Your vice-President-elect Mike Pence declared - soon after he has been named as your running mate - that it is necessary for the defense of the West to build in our country, the Czech Republic, a military base aimed against the Russian Federation.


Dear Sir, should your government take up the suggestion of Mr. Pence, this step would - we fear - harm the traditionally positive relationship of most of the Czech people to your country, because locating a military base on their territory would be viewed by most of them as detrimental to their state's security and as contrary to your election promise to lower the military and political tensions between your country and the Russian Federation.

Respectfully yours

Vladimíra Vítová, Chairwoman

Petr Schnur, Vice-Chairman

Ivan Müller, Vice-Chairman

Czech Peace Forum

Prague 27.12.2016, Czech Republic

____________________________________________________________

Dopis podporuje Plk. v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti válce

Dopis podporuje Pplk. v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, vrchní velitel Československých vojáků v záloze za mír

____________________________________________________________

Dopis je publikován též zde:

a zde:

http://www.aliancens.cz/single-post/2016/12/29/Dopis-%C4%8Cesk%C3%A9ho-m%C3%ADrov%C3%A9ho-f%C3%B3ra-Donaldu-Trumpovi

Podpora Mírové Asociace Turecka

Dne 11.11.2016 byla v Turecku pozastavena činnost některých společenských organizací. Mezi nimi také Mírové Asociace Turecka - Baris Dernegi. Tato organizace je členskou organizací Světové rady míru, která má zastoupení v OSN. Pozastavení činnosti je zdůvodňováno kontakty na teroristické organizace.

Prohlášení


Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad nedemokratickým postupem státních a policejních orgánů Turecka vůči některým demokratickým organizacím a institucím v Turecku, mezi nimi zejména vůči Mírové Asociaci Turecka - Baris Dernegi.

Jako důvod k pozastavení činnosti byly uvedeny údajné kontakty na teroristické organizace. Takovéto důvody jsou směšné a smyšlené. Mírová Asociace Turecka vyvíjí činnost v zájmu zachování a upevnění míru v regionu a její šikanování a penalizování je protiprávní.

Světová rada míru (WPC) je zastoupena v Organizaci Spojených Národů a Mírová Asociace Turecka je členem výkonného výboru WPC. Chápeme to tedy jako útok na všechny mírové organizace.

Žádáme okamžité zrušení pozastavení činnosti a vyslovujeme Mírové Asociaci Turecka - Baris Dernegi - plnou podporu.

_________________________________________________________________________________

Asociace Vojáci proti válce, Česká republika - plk. v.v. Jiří  Bureš, předseda

Toto Prohlášení plně podporuje České mírové fórum - PhDr.Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Jak bude premiér reagovat na snahy USA, aby v ČR byla vojenská základna?

Otevřený dopis.

Pane předsedo vlády,

reagoval jste oficiálně na výroky o tom, že má být v ČR protiraketová základna? USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Je nyní opět tento krok připravován?

Kandidát na viceprezidenta USA za Republikánskou stranu Michael Pence ve svém projevu na předvolebním shromáždění uvedl m.j. „Vladimír Putin rozmísťuje protiraketové systémy v Sýrii, takže Amerika teď musí vytvořit bezpečné zóny, aby rodiny, ohrožené rodiny s dětmi, mohly tato území (v Sýrii) opustit“.Michal Pence dále uvedl: „Musíme rovněž rozmístit štít protiraketové obrany v České republice a v Polsku, kterých se vzdali Barack Obama a (demokratická kandidátka na prezidenta) Hillary (Clintonová), aby neubližovali Rusům, v roce 2009."

Toto sdělení zaznělo i na ČT 1 ve zpravodajství a to bez jakéhokoliv komentáře. V kontextu celé prezidentské kampaně v USA a současné mezinárodní situace signalizuje toto panovačné vyjádření ne „ kohokoliv“- ale uchazeče o budoucího člena součásti administrativy USA - snahu o znovuotevření  již jednou uzavřené otázky existence protiraketového štítu na území ČRJakýkoliv pokus o „znovuotevření“ této otázky a to v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou se nám jeví jako krok velmi neuvážený.    

Pane předsedo vlády České republiky, Vy přece také víte, že výstavbou jakéhokoliv prvku protiraketové obrany USA resp. NATO na území ČR by byly hrubým způsobem porušeny  všechny základní normy mezinárodního práva. A to počínaje Chartou OSN, Zakládací smlouvou  NATO, Závěrečným aktem Helsinské konference a dalších, včetně Ústavy ČR  a také Smlouvy mezi NATO a RF po rozpuštění VS (nepřibližování k hranicím RF, nerozmisťování nových zbraňových systémů v nových členských státech NATO atd.)  Není nutné na tomto místě citovat jednotlivé pasáže a paragrafy těchto dokumentů, to učiní dostatečně kvalifikovaně analytici MO.

Tento krok by znamenal další vyostření mezinárodních vztahů, válečné hysterie a vytvoření velkého  bezpečnostního rizika nejen pro občany České republiky, ale v širším měřítku i EU.   

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o vyjasnění následujících otázek:

-          Reagoval jste oficiálně - jako předseda vlády České republiky  - na tyto oficiálně vyřčené výroky?

-          Naše obavy z uvedených výroků mají reálné opodstatnění v tom smyslu, že USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Připravují nyní opět tento krok?

Pane předsedo vlády, žádáme v souladu s právním pořádkem ČR, o Vaši jednoznačnou odpověď.

Praha 17. října 2016

Plukovník v.v. Jiří  Bureš                                                    PhDr. Vladimíra  Vítová, Ph.D

předseda Asociace                                                                                    předsedkyně

Vojáci proti válce                                                                             České mírové fórum

________________________________________________________________________

Text by publikován též zde:

a zde:

Otevřený dopis, adresovaný předsedovi vlády a jeho odpověď

Praha 22. 8. 2016

Vážený pane předsedo vlády ČR,

podle informací médií převezly USA jaderné zbraně z Turecka do Rumunska. Z dostupných informací nám sice není známo, že by USA měly jaderné zbraně na území ČR, avšak vznášíme na Vás dotaz jménem Českého mírového fóra, zda jste pro zachování území naší země bez jaderných zbraní.

Očekáváme Vaši jednoznačnou odpověď.

S pozdravem

Ing. Jiří Sobotka, CSc.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

České mírové fórum

www.ceskemitoveforum.com

_________________________________________________________________________________

Text byl publikován též zde:

Podpora legitimní vlády Venezuely

Nicolás Maduro, prezident Venezuely

Nicolás Maduro, prezident Venezuely

DECLARATION
Czech and English versions

Drazí přátelé,

Je zřejmé, že takzvaný  "nesouhlas opozice" je inspirován a podporován Spojenými státy

USA mají ve Venezuele dlouhodobě své strategické zájmy.

Těmto ekonomickým zájmům stojí v cestě úsilí předcházejícího i současného prezidenta -  jde o důsledné pokračování a  prosazování  tzv. „bolivarských“ tradic, tedy vymanění států Jižní Ameriky ze závislosti na USA.

Odmítáme praxi USA  -  vměšovat se do vnitřních záležitostí jiného státu a tím dosáhnout cestou destabilizace  změny režimu.

Podporujeme legitimní vládu a prezidenta Maduro

Požadujeme ukončení vměšování USA jakoukoliv formou do vnitřních záležitostí Venezuely.

_______________________________________________________________________

DECLARATION

Dear friends,

It is obvious that the so-called "opposition dissent" is inspired and supported by the United States. 

The USA has in Venezuela  long-term strategic interests.

These economic interests standing in the way of efforts of previous and current president - a consistent continuation and promotion of the so-called. "Bolivarských 'traditions, thus freeing South American States from dependence on the USA. 

We reject the practice of the United States - to interfere in the internal affairs of another state and thereby achieve through destabilization and regime change. 

We support the legitimate government of President Maduro.

We demand an end to US interference in the internal affairs of Venezuela.

Retired Colonel Jiří Bures                                   Ph.Dr. Vladimíra  Vítová, Ph.D.                                      

President of Association                                                       President  of
Soldiers Against War - CZECH REPUBLIC                       Czech Peace Forum

 _________________________________________________________________

 Urgent appeal for solidarity with the people of VenezuelaConselho Português para a Paz e Cooperação

Rua Rodrigo da Fonseca, 56 – 2º 1250 -193 Lisboa, Portugal

Tel. 21 386 33 75 / Fax 21 386 32 21 e-mail: conselhopaz@cppc.pt


Visite-nos online!

To the WPC European member organizations
CC - Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz – Venezuela

Dear friends,

Having had knowledge of an urgent appeal for solidarity with the people of Venezuela, from the Committee for International Solidarity and Struggle for Peace from Venezuela (COSI), we are contacting your organization to share the appeal, see bellow (in Spanish).

The appeal requests that from August 29th to September 4th, actions be developed of solidarity in support of the “People of Venezuela, with the government of President Nicolás Maduro Moros, with the bolivarian process and with the Committee for International Solidarity and Struggle for Peace (COSI), Venezuelan member organization of the Executive Committee of the World Peace Council”. This appeal is done in the framework of a “new rise in interference from a sector of the fascist opposition lackey to US imperialism, preparing to unleash covert terrorist actions following the call for a so called “peaceful” takeover of Caracas this Thursday September 1.”. The appeal also calls on the repeal of Obama’s Executive order against Venezuela  and to promote motions ans actions in parliaments against interference and defending Venezuela’s right to self determination and sovereignty.

We ask that if your organization decides to sign the appeal and has the opportunity to promote actions in the framework of this appeal you may share them with us.

We will forward the appeal in other languages as soon as possible.

For Peace,

Ilda Figueiredo

Portuguese Council for Peace and Cooperation
WPC European Regional Coordinator


Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela del 29 de Agosto al 4 de Septiembre de 2016

Los Movimientos Sociales, Personalidades Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales, los Gobiernos y los Partidos Políticos del Mundo, manifestamos nuestro contundente apoyo, firme solidaridad y pleno respaldo al PUEBLO VENEZOLANO, al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, al Proceso Bolivariano y al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) organización venezolana miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP o WPC), víctimas de una abominable y nueva escalada injerencista por parte de un sector de la oposición fascista lacaya del imperialismo norteamericano, que se prepara a desencadenar acciones de terrorismo encubiertas tras el llamado a una toma “pacífica” de Caracas este miércoles 1° de Septiembre.

La “Orden Ejecutiva” renovada el 03 de marzo del presente año por el presidente Barack Hussein Obama de EEUU, extiende y amplía las posibles acciones del mayor Estado agresor de la soberanía y autodeterminación de los pueblos contra el proceso político-social en Venezuela, en la que se declara una “Emergencia Nacional” contra una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Constituye un acto de provocación e injerencia que atenta contra el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la Paz de la República Bolivariana de Venezuela, así como la de toda la región Latinoamericana y Caribeña. Denunciamos que dichas acciones concertadas con sectores fascistas de la derecha venezolana están orientadas a desestabilizar los avances populares en Venezuela, y en contra de los procesos de cambio que vive toda la región de Latinoamérica y el Caribe, en un intento por recomponer la hegemonía imperialista y el control geoestratégico de los EEUU.

Se ha desatado una escalada internacional de los sectores de la burguesía venezolana entregados a los intereses del imperialismo, y concertada con sus aliados de la ultraderecha internacional, el indigno Secretario General de la OEA solicitó la aplicación perversa del mecanismo de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), para sancionar a nuestra Nación sin ocurrir ninguna ruptura del hilo constitucional que lo avale.

Actualmente, los Estados Unidos tienen rodeados con 74 bases militares a toda Latinoamérica y el Caribe, y sus armas de destrucción masiva apuntan contra los procesos de soberanía y
autodeterminación de nuestros pueblos.

Trece de estas bases rodean Venezuela. Miles de millones de dólares del narcotráfico y de las finanzas norteamericanas son desviados para financiar a organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que fomentan y organizan grupos neofascistas desestabilizadores de gobiernos democráticos y populares como el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Ya lo advertía el Libertador Simón Bolívar, un 5 de agosto de 1829, cuando afirmó en carta dirigida al Ministro Encargado de Negocios de su Majestad Británica en los Estados Unidos, Patricio Campbell: “los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”.

Con base en estos considerandos, los Movimientos Sociales, Personalidades Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos y Partidos Políticos del Mundo, abajo firmantes acordamos:
- Expresar nuestra plena y activa solidaridad al PUEBLO VENEZOLANO, al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, al Proceso Bolivariano y al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) organización miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP), víctimas de una nueva y más peligrosa agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos y la derecha facista.
- Exigir la derogación del infame e injerencista decreto firmado por el presidente Barack Hussein Obama contra la República Bolivariana de Venezuela.
- Sumarnos, como ya lo hicimos el 19 de Abril de 2015 y 2016 en el “Día de Acción Mundial de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela” a la URGENTE CAMPAÑA DE ACCIONES DE
SOLIDARIDAD CON VENEZUELA DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
- Promover en todos los parlamentos del mundo, las mociones y acciones dirigidas al rechazo contundente de las acciones injerencistas contra Venezuela y su legítimo derecho de
autodeterminación y soberanía.
- Denunciar y rechazar la acción terrorista concertada y encubierta por un sector fascista de la ultraderecha venezolana que pretende generar graves hechos de violencia a partir del 1° de
Septiembre, con la intención de impactar la opinión pública mundial para que sea aceptada una intervención militar de fuerzas extranjeras en Venezuela.
Comite de Solidaridad Internacional

Sdílet tuto stránku