12. pro, 2017

Beseda ČMF na Masarykově univerzitě v Brně: Je vystoupení ČR z NATO v zájmu České republiky?

Veřejnou besedu pořádala Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, studentská sekce IIPS dne 6. 12. 2017. "Masarykovy debaty" se pořádají ve formátu tzv. oxfordské debaty. To znamená, že organizátorem navrženou tezi jedna strana zastává a druhá rozporuje. Před a po debatě publikum hlasuje a na základě tohoto hlasování je pak určena vítězná strana.Pro tezi "vystoupení z NATO je v zájmu České republiky" argumentovali Jiří Wagner, agentura Exanpro a Vladimíra Vítová, České mírové fórum. Proti tezi argumentoval Petr Boháček, Asociace mezinárodních otázek a Fabián Baxa, Univerzitya obrany.


Za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku považovali studenti rozpínavost a agresivitu Ruska.Studenti kladli opakovaně dotazy na toto téma: "Proč bychom měli z NATO vystupovat, když naši a světovou bezpečnost ohrožuje Rusko a jediné NATO mu dokáže zabránit v jeho agresívních plánech?"Z naší strany zazněla fakta, na kterých jsme dokazovali, že všechny mezinárodní intervence NATO byly na základě vylhaných důvodů a skrze masivní a systematickou manipulaci veřejného mínění. Opakovaně jsem zdůrazňovali, že ani podle oficiálních západních analýz Rusko nikoho neohrožuje. Na konkrétních smlouvách a skutečnostech jsme prokazovali, že NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole a samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a vykonavatele.Také jsme poukázali konkrétně na nepřehledné evropské, severoatlantické a různé bilaterální smlouvy se záměrně nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace, stále zřetelněji opouští půdu Spojených národů a především kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky.Zástupci strany podporující NATO neuváděli vůbec žádná fakta, pouze v obecné rovině - zato jednoznačně - vycházeli z toho, že NATO je pro naši zemi základním hodnotovým ukotvením, staví nás na stranu Západu a našich spojenců, se kterými sdílíme hodnoty jako je liberální demokracie, lidská práva a ochrana západních hodnot obecně.Dále uvedli, že naše vlastní armáda by byla neúčinná a nesmírně drahá, že je účast v NATO pro nás výhodnější a levnější a že na nás NATO sice doplácí, ale přesto nás chrání, a my mu tedy máme být vlastně vděčni. To bylo vše.Strana, souhlasící s NATO, neuvedla ani jednu alternativu k NATO. Opakovaně deklarovali, že nic lepšího než NATO neexistuje.My jsme zmiňovali jak nově vznikající PESCO, tak také, že má - li se Evropa starat o zajištění své bezpečnosti sama, pak nejrozumnější je systém kolektivní bezpečnosti v rámci celé Evropy, včetně Ruska. Tedy, že alternativa k NATO reálně existuje. K tomu je však nutno využít zkušeností a zásad Helsinského procesu. Nikoliv však dosavadní strukturu OBSE, nebo dokonce pouhou výměnu figur ve stávající struktuře OBSE, ale vyžadovalo by to vybudovat zcela novou strukturu zohledňující posuny, změny a vývojové trendy v Evropě za posledních 50 let.Také jsme sdělili, že pokud bude naše země v EU a v NATO, nebude nám dovoleno, abychom budovali nějakou vlastní armádu. Dále jsme dokázali na faktech, že není pravdou, že po ekonomické stránce je pro nás levnější být součástí NATO, ale že je to přesně naopak.Studenti přišli na besedu s hotovým názorem a žádné argumenty ani žádná fakta ani žádná čísla - prostě nic - je de facto nezajímalo. Nic neotřáslo jejich "jistotou", že NATO nás chrání před zlým Ruskem. Veškeré argumenty typu, kde všude jednalo NATO v rozporu s mezinárodním právem i s OSN, jaké způsobilo škody, ztráty na životech, devastaci jiných zemí atd. - a to vše ve prospěch USA a částečně i EU - byly brány jako naprostá samozřejmost a nezbytné doprovodné jevy.Studenti jsou vzdělávacím systémem dokonale zpracováni a o svém pohledu na věc nemají nejmenší pochybnosti. Uváděná fakta - nelichotivá pro NATO - pro ně vůbec nic neznamenala anebo je - k mému velkému překvapení - považovali za body plus pro NATO. Neustále však zdůrazňovali ruskou hrozbu, o které byli skutečně přesvědčeni.Nebylo jim divné ani to, že mají všichni stejný názor. Zpočátku bylo proti tezi 91% posluchačů (tedy byli pro účast ČR v NATO) , 4,5 % nevědělo a 4.5 % s tezí souhlasilo (tedy byli proti NATO). Po skončení debaty 95 % bylo proti tezi a 5% s ní souhlasilo (jednalo se však o studenty Univerzity třetího věku, kteří k nám sami přišli po skončení besedy s rezignovaným zděšením, čeho byli právě svědky).Závěrem lze říci, že studenti jsou školským systémem zmanipulováni téměř 100% ve prospěch NATO a v pohledu na Rusko, coby největšího nepřítele, který ohrožuje naši bezpečnost.PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

__________________________________________________________________________________