V Praze 25.6.2016

                                                                                                        

Pan MgA Martin Stropnický

Ministr obrany vlády ČR

 

Vážený pane ministře obrany vlády České republiky,

 

dovolte mi, prosím, abych se Vás jménem Českého mírového fóra dotázala, zda na zasedání NATO ve Varšavě 8 – 9.7.2016 budete jednat v souladu s Ústavou České republiky, zda budete dodržovat Chartu OSN a principy vztahů mezi státy Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a zda budete dodržovat Zakládající smlouvu NATO.

 

V Ústavě České republiky je zakotveno: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“. Výkonný orgán, ve kterém jste ministrem obrany, není orgánem nadřízeným lidu ale jeho prostředníkem. Tím je určena Vaše pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě.

 

V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN“

 

Pane ministře obrany, media informovala o navržené agendě zasedání NATO ve Varšavě, která je se zakládající smlouvou NATO v rozporu. Budete pro takovou agendu hlasovat?

 

Česká republika je členem OSN a vláda ČR, jejímž jste členem, je proto zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN. V ní jsou stanoveny tyto cíle:

 

1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

2. Rozvíjet mezi národy přátelské vztahy

3. Uskutečňovat mezinárodní součinnost

 

K zásadám, kterými jsou členské státy OSN povinny se řídit, patří:

 

  • Respektovat svrchovanou rovnost států
  • Řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky
  • Vystříhat se hrozby silou nebo použití síly

 

Principy vztahů Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou založeny na cílech a zásadách OSN.

 

Pane ministře obrany,

 

přijmete na zasedání NATO ve Varšavě něco, co je v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN, co je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a co je v rozporu se zakládající smlouvou NATO ?

                                                                                 

České mírové fórum                                                                

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně