Informace ČMF spoluobčanům ke konferenci NATO ve Varšavě 8 -  9. 7. 2016

Agenda konference NATO, tak jako o ní informují média, porušuje mezinárodní dohody, které je Česká republika povinna dodržovat. České mírové fórum proto poslalo dne 27.6.2016 dotaz předsedovi vlády a ministrovi obrany, zda vládní delegace ČR bude jednat v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

                                                                                                                  

DOPIS:

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

dovolte mi, prosím, abych se Vás jménem Českého mírového fóra dotázala, zda na zasedání NATO ve Varšavě 8 – 9.7.2016 budete jednat v souladu s Ústavou České republiky, zda budete dodržovat Chartu OSN a principy vztahů mezi státy Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a zda budete dodržovat Zakládající smlouvu NATO ze dne 4.4.1949.                       

 

V Ústavě České republiky je zakotveno: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“. Výkonný orgán, jehož jste předsedou, není orgánem nadřízeným lidu ale jeho prostředníkem. Tím je určena Vaše pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě.

 

V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno:

 

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN

 

Pane předsedo vlády, media informovala o navržené agendě zasedání NATO ve Varšavě, která je se zakládající smlouvou NATO v rozporu. Budete pro takovou agendu hlasovat?

 

Česká republika je členem OSN a vláda ČR je proto zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN.

 

V ní jsou stanoveny tyto cíle:

 

1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

2. Rozvíjet mezi národy přátelské vztahy

3. Uskutečňovat mezinárodní součinnost

 

K zásadám, kterými jsou členské státy povinny se řídit, patří:

 

  1. Respektovat svrchovanou rovnost států
  2. Řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky
  3. Vystříhat se hrozby silou nebo použití síly

 Principy vztahů Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou založeny na cílech a zásadách OSN.

Pane předsedo vlády,

přijmete na zasedání NATO ve Varšavě něco, co je v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN, co je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a co je v rozporu se zakládající smlouvou NATO?

                                                                                 

 

                                   České mírové fórum              PhDr. Vladimira Vítová, Ph.D.

                                                                                         předsedkyně

                                                                           www.ceskemiroveforum.com

 

Text je publikován též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/07/otevreny-dopis-predsedovi-vlady-cr.html?showComment=1467530584452#c3270806930848119005

 

a zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/informace-cmf-spoluobcanum-ke-konferenci-nato-ve-varsave-8-9-7-2016.html