OTEVŘENÝ DOPIS, ADRESOVANÝ PANU PREZIDENTOVI, OHLEDNĚ DUBLINU IV. A GLOBÁLNÍHO KOMPAKTU

Vážený pane prezidente,

 

tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.

 

Naprosto převažující většina národa má oprávněné obavy o další existenci našeho státu, jazyka, kultury a způsobu života. Má obavy z plánované islamizace Evropské unie a tedy i ČR. Na rozdíl od zemí západní Evropy jsme však neměli nikdy žádné kolonie, vždy jsme žili jen ze své vlastní práce, ze které navíc spíše profitovali ještě i cizí. Nevidíme tedy sebemenší důvod k tomu, abychom k nám zvali masově migranty z jiných zemí.

 

Dle dostupných informací má být smlouva Dublin IV. projednávána na nejvyšší úrovni v červnu t.r.., přičemž tato smlouva mj.:

 

a/  omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;

 

b/  k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;

 

c/  umožní rozložit narůstající počty migrantů legálně rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;

 

d/  obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.

 

To znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).

 

Dále to znamená, že budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto „instituce“ tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU.

 

Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21.000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné.

 

Na podzim r. 2018 má být v návaznosti na smlouvu Dublin IV. projednána na půdě OSN a následně i podepsána smlouva pod názvem Globální kompakt k migraci, a to mezi OSN a Evropskou komisí, která hodlá uzurpovat si právo podepsat tuto smlouvu za členské země EU jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a to i bez jejich souhlasu.

 

Podle této smlouvy:

 

a/ má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci a to z kategorie občanských práv;

 

b/ státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky;

 

c/ podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem. 

 

Význam a dopady na další vývoj v jednotlivých zemích z titulu obou shora uvedených smluv si uvědomují představitelé některých zemí, a proto vyjádřili nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců – jedná se o Polsko a Maďarsko. Od smlouvy Globální kompakt již odstoupily USA, dále pak Dánsko a Švýcarsko. K nim se dle posledních zpráv přidalo i Maďarsko.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí:

 

a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;

 

b/ odmítnout podpis smlouvy Dublin IV.;

 

c/ vyjádřit zásadní nesouhlas s případným vytvářením finančního tlaku na ČR ze strany vedení EU v této souvislosti, a to včetně zvážení účinných protiopatření ze strany našeho státu;

 

d/ vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby jakýkoliv orgán EU podepisoval za ČR Globální kompakt či jiný typ smlouvy a odstoupit od smlouvy Globální kompakt podobně, jak to již učinily shora uvedené země.

 

Nepochybujeme o tom, že tímto dopisem vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu, a to i nad rámec Vašich voličů v nedávné prezidentské volbě, neboť jde nyní o vše. Schyluje se k recidivě Mnichovské smlouvy z r. 1938 (o nás bez nás) a je jistě v zájmu nás všech již poučených historií této recidivě a tím i nejhoršímu pro náš stát Vaším osobním zásahem a naší podporou zabránit.

 

S pozdravem

 

Ing. Jaroslav Tichý / Aliance národních sil, www.aliancens.cz

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Aliance národních sil a České mírové fórum

Petr Schnur, MA / České mírové fórum, místopředseda, www.ceskemiroveforum.com

Miroslav Starý / ANS, KČP, ČSBS a Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz

PhDr. Zdeněk Soukup / Platforma evropské civilizace, předseda, www.platformaec.cz

Ing. Karel Janko / Česká strana národně socialistická, předseda, www.csns2005.cz

Ing. Ivan Kratochvíl / Českoslovenští vojáci v záloze za mír, předseda www.csvvz.cz

PhDr. František Krejča / Národní domobrana, člen rady, www.narodnidomobrana.cz

MUDr. Marek Obrtel / Národní domobrana, člen rady, www.narodnidomobrana.cz

Ludvík Adámek / Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, předseda, www.obcane2011.eu

Ing. Marie Paukejová / Jihočeská růže, předsedkyně, www.jihoceskaruze.estranky.cz

JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

JUD. Rudolf Peltan / Klub českého pohraničí, předseda, www.klub-pohranici.cz

Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz

JUDr. Karel Hais / Český ombudsman, předseda,  www.ceskyombudsman.webgarden.cz

Zdeněk Chytra / Freedom for Europe / www.facebook.com/groups/wtoreality

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / historik, Votice

Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu, Praha

Věra Jelínková / důchodkyně, Ostrava

Ludvík Smýkal / zeměměřič, Praha

MUDr. Silvie Kovářová / zubní lékařka, Plzeň

Ing. Pavel Nečas / podnikatel, Praha

Jindřich Vavruška / analytik, Praha

Ing. Jan Janíček / občan ČR

Jana Lorencová / novinářka

Stanislav Esner / profesionální řidič 

Zdeněk Bálek / policista

Ing. Jaromír Bradávka / občan ČR

Antonín Holub / občan ČR

Jaroslav Homola / občan ČR

Květoslava Verešová / Klub českého pohraničí

Ladislav Šimáček / Klub českého pohraničí

Antonín Suk / Aliance národních sil a Klub českého pohraničí

Karol Hrdina / Klub českého pohraničí a KSČM

Zdenka Jirmanová / KKČP, ANS, KSČM a Český svaz bojovníků za svobodu

Leoš Hamrský / Klub českého pohraničí

Jan Koros / Klub českého pohraničí a KSČM

Jana Hartmanová / Levicový klub žen, www.levicovyklubzen.cz

František Hainz / KČP, ČSBS www.zasvobodu.cz a KSČM

Oldřich Votrubec / KČP a KSČM

Stanislav Rulc / Klub českého pohraničí

RSDr. Oldřich Baťka / Klub českého pohraničí a ČSBS

Zbyněk Cincibus / KČP, ČSBS a KSČM

Josef Svoboda / KČM a KSČM

Ing. Pavel Rejf, CSc. / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz 

 

Praha 21. 2. 2018

 

__________________________________________________________________________________

 

Petice proti Dublinu IV.

Vážení spoluobčané,


přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, stejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin IV.


Ze zmíněného dokumentu:


1. O rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad, bez ohledu na nesouhlas vlád členských států

PLATFORMA EVROPSKÉ CIVILIZACE JE ZDE:

http://platformaec.cz/knihovna/pomozte-sbirat-podpisy-pod-petici-proti-dublinu-iv


2. Má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací


3. Návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně, než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky.


4. Dublin IV je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise – harmonizací sociální politiky, sjednocením výše sociálních dávek pro migranty.


Vláda České republiky zatím Dublin IV odmítá. Za to ji patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Proto se obracíme na vládu, na všechny poslance, senátory a europoslance s výzvou – vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme.


Vážení občané ČR, přispějte k zachování svrchovaného státu a připojte svůj podpis na přiložené petiční archy.


V Praze dne 4. 2. 2018


Petiční výbor:


PhDr. Zdeněk Soukup – mluvčí Platformy evropské civilizace
Benjamin Kuras – spisovatel a publicista
David Nepimach -7. republika
PhDr. Vladimíra Vítová, PhD – Aliance národních sil
MUDr. Marek Obrtel – Národní domobrana
Lukáš Lhoťan - Eurabia

__________________________________________________________________________________

Odpověď premiéra ČR na dopis, který mu byl adresován ohledně česko - německých vztahů.

Zde je odpověď pana premiéra Andreje Babiše na dopis, který mu zaslalo několik vlasteneckých subjektů. Za velmi důležitá považujeme následující slova pana předsedy vlády ČR: "Ujišťuji Vás, že vláda ČR bude prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. S pozdravem A. Babiš".

Odpovědi na dopisy adresované dřívějšímu premiérovi B. Sobotkovi, nebo jeho místopředsedovi Pavlu Bělobrádkovi, takové zakončení NIKDY neměly.

______________________________________________

ČMF podpořilo Kozácký bál dne 3.2.2018.

Přítomen byl také přímý účastník bitvy u Stalingradu - tehdy 16 letý chlapec, dnes 93 letý muž. Přítomni byli také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Aliance národních sil atd.

____________________________________________________________________________________

Otevřený dopis premiérovi ohledně česko - německých vztahů.

                                                                                                                     Praha 15. 1. 2018

Vážený pane předsedo vlády,

 

vítáme Vás ve funkci, do které jste byl jmenován prezidentem republiky. S Vaším příchodem do čela vlády spojujeme řadu očekávání. Po letech dřívější vlády, která v praxi - aniž by brala v úvahu, že z hlediska právního je jejím partnerem pouze vláda Spolkové republiky Německo - jednala o zahraničně politických otázkách nejen se zemskou vládou Bavorska, ale dokonce i s jedním z německých spolků, tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem (SL), jenž nemá žádnou mezinárodně právní subjektivitu. Německá spolková vláda pochopitelně nikdy s nějakým našim spolkem nejednala a zřejmě ani jednat nebude.

 

Věci došly dokonce tak daleko, že pan D. Herman, dřívější ministr kultury, a pan P. Bělobrádek, zastávající funkci místopředsedy vlády ČR, jezdili i na sjezdy SL a zde pronášeli projevy, které byly, jak jsme plně přesvědčeni, v rozporu se zájmy republiky a našeho národa. Pan premiér Sobotka k tomu mlčel, čili souhlasil. Ostatně byl to on, kdo vyhlásil dvě teze, týkající se SL. Ta první obsahovala tvrzení, že landsmany nemůžeme považovat za žádné pohrobky nacistů. Tedy pan premiér cosi tvrdil, aniž by tvrzení, jak je obvyklé v demokratické společnosti, doložil nějakými argumenty. Podíváme-li se do prvních základních dokumentů SL, zvláště pak do tzv. Charty německých vyhnanců, jež je považována mezi landsmany za živou, zjistíme, že mezi jejich signatáři převažují bývalí nacisté.

 

O tomto charakteru SL vypovídá i Dr. Eva Hahnová, historička žijící v Německu. Ta označila SL za držitele kontinuity henleinismu.

 

Stejné je to i s druhou sobotkovskou tezí. Můžeme i sudetské Němce považovat za spojence. Asi v tom smyslu se pan premiér vyjádřil. Když se však podíváme do základních dokumentů, tak zjistíme, že Sobotkovi spojenci nás mohou dostat až k dalšímu Mnichovu. Program dvaceti bodů mluví jasně:  „Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem. (Bod 16.)“ Pro tentokrát bychom byli ještě v horším postavení než naši dědové a otcové, kdyby tento program SL naplnil.

 

Rovněž tak prosíme o Vaši pozornost v další záležitosti. Pan P. Bělobrádek ještě v létě roku 2017 mluvil o novelizaci stanov SL jako o hotové věci. Právo psalo o tom, taktéž v tomto roce, že novelizace stanov se B. Posseltovi povedla. Tato tvrzení jsou nepravdivá.  Podle informací, které máme z německého tisku, příslušný rejstříkový soud novelizaci stanov odmítl registrovat, a proto platí stanovy SL v původním znění. Je již na čase říci naší veřejnosti pravdu.

 

A zde jsou další fakta. V r. 2015 na sjezdu SL mluvil H. Seehofer o tom, že jsme se při vyhánění německého obyvatelstva dopustili zločinů proti lidskosti. B. Posselt na stejném sjezdu nás obvinil z chladných válečných zločinů. Několik měsíců poté, jak vyplývá z materiálů o tzv. Dni vlasti, který se konal v Rakousku v září téhož roku, jsme dokonce byli prohlášeni za genocidní zločince. Pan Bělobrádek (místopředseda české vlády), ani pan L. Zaorálek (ministr zahraničních věcí) - ač jsme je informovali - nebyli schopni na tyto lživé protičeské útoky patřičným diplomatickým způsobem odpovědět, ani učinit dotaz, ani podat protestní nótu.

 

Prosíme Vás o laskavost. Nechte prošetřit námi uvedené skutečnosti, rádi je upřesníme a doplníme, projevíte-li zájem. Není možné, aby ti, kdož na nás tak útočili, a to dokonce s přímou či nepřímou podporou některých „našich“ politiků, mohli bez jakýchkoliv důsledků vést lživé protičeské útoky a dokonce se vydávat za naše přátele.

 

Na závěr se chceme podívat do současnosti. Druhé kolo prezidentských voleb bude zřejmě silně bouřlivé. Prosíme proto, vedeni zkušenostmi několika útoků na našeho prezidenta M. Zemana - a to nikoliv pouze verbálních - o zajištění jeho plné bezpečnosti po dobu volební kampaně.  Jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout, kromě dalšího, i přijetím zákona na ochranu republiky, či novelou trestního zákona, jež by obsahovala několik nových skutkových podstat trestných činů.  Kdyby místo oné ukrajinské aktivistky číhal na prezidenta nějaký terorista s revolverem, mohli jsme mít již státní pohřeb. Zákon na ochranu republiky by zvýšenou měrou chránil i všechny naše ústavní činitele a zejména prezidenta republiky. První republika musela nejprve ztratit ministra Rašína, který byl atentátníkem zavražděn, a teprve poté přijala zákon na ochranu republiky.

 

Vážený pane předsedo vlády, naše vlastenecké subjekty Vám ze srdce přejí hodně zdaru v nadcházející státnické činnosti. Věříme, že zájem republiky a našeho národa pro Vás bude měřítkem veškeré vládní činnosti. K tomu Vám pomáhej Bůh!

 

S úctou

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Českého mírového fóra

 

z pověření

 

Aliance národních sil, www.aliancens.cz

Česká strana národně socialistická www.csns2005.cz

České mírové fórum www.ceskemiroveforum.com

České národní listy www.ceskenarodnilisty.cz

Českoslovenští vojáci v záloze za mír www.csvvz.cz

Klub českého pohraničí www.klub-pohranici.cz

 

_____________________________________________________________________

Chce Německo pohltit Českou republiku?

V sobotu dne 13. 1. 2018 se konal seminář na téma Aktuální problematika "sudetoněmeckých" vztahů a role Německa vůči ČR a EU. Seminář se uskutečnil díky laskavosti KSČM v prostorách budovy této politické strany. Seminář organizovalo České mírové fórum v rámci Aliance národních sil. Účastnili se též zástupci Klubu českého pohraničí, Agentury Exanpro, Československých vojáků v záloze za mír, politické strany Občané 2011, politické strany Bezpečnost Odpovědnost Solidarita a České strany národně socialistické. Přednášel JUDr. O. Tuleškov - České národní listy. Celý seminář nahrával Svobodný vysílač.

Celý záznam semináře je zde: http://www.svobodny-vysilac.cz/16311-2/

 

 

 Základní dokumenty „sudetoněmeckého landsmanšaftu“

 

Mapa „Drang nach Osten“ a její barevná legenda jsou ZDE:

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Drang.jpg

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/legenda.jpg

 

Základní dokumenty „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ 1. – 4. část jsou ZDE:

 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/zakladni-dokumenty-SL-I.htm

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/zakladni-dokumenty-SL-II-170203.htm

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/zakladni-dokumenty-SL-III-170204.htm

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/zakladni-dokumenty-SL-IV-170205.htm

________________________________________________________________________________

V USA proti vojenským základnám.

„ USA zahraniční vojenské základny jsou hlavními nástroji imperiální globální nadvlády“

 Toto konstatování není z žádné naší schůze nebo konference. Je to přiznání organizátorů  Konference „ Koalice proti americkým zahraničním vojenským základnám“, která se bude konat ve dnech 12-14 ledna 2018 v Baltimore, Maryland USA. Jde o  první konferenci o amerických zahraničních vojenských základnách, kterou organizuje „ Koalice proti americkým zahraničním vojenským základnám“. Tato konference je produktem měsíce trvající diskuse a plánování ze strany představitelů, mírových, ekologických a o spravedlnost usilujících organizací ve Spojených státech .Cílem podle organizátorů je vytvořit širokou koalicI míru, spravedlnosti , ekologických organizací a aktivistů ve Spojených státech pro pokračující hnutí k uzavření všech zahraničních vojenských základen USA. Koalice byla vytvořena z iniciativy Mírové Rady USA a je v ní dosud dalších 5 organizací:

United For Peace and Justice (UFPJ)

• Labor Fightback Network

• Environmentalists Against War

• Canadian Peace Congress

• Upstate Drone Action (New York

Konference se bude konat v součinnosti se Světovou radou míru. Aktéři Koalice v rámci přípravy Konference uzavřeli dohodu o spolupráci. Vzhledem k zajímavosti formulací  uvádím překlad dokumentu.

Koalice proti americkým zahraničním vojenským základnám

Prohlášení o jednotnosti

My, níže podepsaní zástupcií mírových, o spravedlnost usilujících a ekologických organizace,projednali a schválili následující body jednoty a zavázali se ke spolupráci. Společné vytvoření koalice proti americkým zahraničním vojenským základnám s cílem zvýšit povědomí veřejnosti a organizování nenásilného masového odporu vůči zahraničním základnám armády USA..Zatímco my můžeme mít vzájemně rozdíly v jiných otázkách, my všichni souhlasíme, že USA zahraniční vojenské základny jsou hlavními nástroji imperiální globální nadvlády , válek  a agrese a že uzavření amerických zahraničních vojenských základen je jedním z prvních nezbytných kroků směrem ke spravedlivému, mírovému a udržitelnému světu. Naše přesvědčení o naléhavosti tohoto nezbytného kroku je založeno na následující skutečnosti

Spojené Státy udržují nejvyšší počet vojenských základen mimo své území, odhadované na téměř 1000 (95% všech zahraničních vojenských základen na světě). V současné době existují USA vojenské základny v každé zemi Perského zálivu s výjimkou Íránu. Spojené státy mají navíc 19 námořních letadlových lodí (a dalších 15 plánovaných) které jsou součástí skupiny Carrier Strike, složené  zhruba ze 7500 zaměstnanců - křídlo 65 až 70 letadel – každou  z nich lze považovat za plovoucí vojenskou základnu Tyto základny jsou centry agresivních vojenských akcí, hrozeb politických , eko-sabotáže , špionáže a zločinů proti místnímu obyvatelstvu.  Navíc jsou tyto vojenské základny největšími uživateli fosilních paliv na světě, těžce přispívání k degradaci životního prostředí. Roční náklady těchto základů na americké daňové poplatníky činí přibližně 156 miliard dolarů. Podpora amerických zahraničních vojenských základen vypouští fondy, které lze využít k financování lidských potřeb a umožnit našim městům a státům poskytovat potřebné služby pro lidi.

To učinilo USA nejvíce militarizovanou společností a vedlo ke zvýšenému napětí mezi USA a zbytkem světa. Stanice po celém světě, téměř 1000 v počtu, zahraniční vojenské základny USA jsou symbolem schopnosti Spojených států Státy zasahovat do života suverénních národů a států. Mnoho jednotlivých národních koalic - např. Okinawa, Itálie, ostrov Jeju Ko-Diego Garcia, Kypr, Řecko a Německo - požadují uzavření základny na jejich území. Základna, kterou Spojené státy nelegálně obsadily nejdelší dobu více než jedno století, je záliv Guantánamo, jehož existence představuje porušování mezinárodního práva. Od roku 1959 vláda a lidé z Kuby požadují vládu Spojených států, aby vrátila území Guantánamo Kubě

Americké zahraniční vojenské základny NEJSOU k obraně americké národní nebo globální bezpečnosti. Jsou to vojenské projevy  USA  narušující  život suverénních 

zemí jménem dominantních finančních, politických a vojenských zájmů vládnoucí elity .Ať už jsou pozváni v zájmech domácích elit, které souhlasily s tím, že jsou mladšími partnery, ,žádná země, žádný stát, žádná vláda, nemohou tvrdit, že mohou rozhodovat úplně v zájmu svých obyvatel, se zahraničními vojáky na  své půdě kteří  zastupují jiné zájmy a to proti národnímu zájmu vlastního státu..Musíme se všichni spojit, abychom se aktivně postavili proti existenci amerických zahraničních vojenských základen a požádat  jejich okamžité uzavření. Zveme všechny síly míru, sociální a environmentální abychom se připojili k naší obnovené snaze dosáhnout tohoto společného cíle.

Myslím k, že k tomu není co dodat a jen přát organizátorům úspěch v další práci ve prospěch míru a zrušení vojenských základen USA na cizích územích, jako jednoho z předpokladů odvrácení nebezpečí válek.

 

Ve dnech konání konference bude její průběh možno sledovat živě na níže uvedeném odkazu -  doporučuji poslech.

Jiří  Bureš, plk. v.v.

______________________________________________________________________