75. výročí SNP

31. říj, 2019

Manifestace vlasteneckých sil lidu České republiky.

31. říj, 2019

Manifestace vlasteneckých sil lidu České republiky.

V sobotu 26. října 2019 se z podnětu Klubu českého pohraničí, Veteránů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru ČR uskutečnila v husitském městě Tábor manifestace občanů ČR, aby připomněla význam 101. výročí vzniku ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY a podíl prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve společenství demokratických států.

Aktuální význam této manifestace pro občany ČR byl zvýrazněn osobní záštitou, kterou jí věnoval prezident ČR Miloš Zeman.

450 účastníků této manifestace přijalo jednomyslně veřejnou aklamací dokument nazvaný

„TÁBORSKÝ MANIFEST“
v tomto znění:

Dvacátý osmý říjen 1918 je nejvýznamnějším svátkem všech občanů ČR, kteří uznávají dílo T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika jako základ pro zachování odkazu husitů, národních obroditelů, československých legionářů, hrdinů 1. a 2. odboje pro budoucnost českého národa.

Jméno EDVARD BENEŠ je jedním ze symbolů české státnosti získané po 300letém útlaku Čechů v Rakousko–Uherské monarchii, při budování a obraně ČSR v letech 1918-1948. Edvard Beneš byl také mezinárodně uznávaným státníkem a představitelem ČSR. Tuto skutečnost vyjádřil prezident Zakladatel ČSR T. G. Masaryk rčením: „Bez Beneše bychom republiku neměli.“


Za mimořádné zásluhy byl E. Benešovi udělen titul „Prezident Budovatel“ a v roce 2004 schválil Parlament ČR zákon „Edvard Beneš se zasloužil o stát“.

Jako pokračování imperiální politiky nacistického Německa a za projev revanšismu považujeme sílící útoky bývalých občanů ČSR a jejich potomků, tzv. sudetských Němců, na významného představitele ČSR prezidenta Dr. Edvarda Beneše a též hrubé urážky, kterými jej častují představitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Za závažné a nebezpečné pro český národ a naši vlast považujeme výroky kancléřky SRN A. Merkelové, které pronesla v Berlíně 20. června 2018, když mimo jiné řekla: „Pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.“

Za skandální považujeme také názory a stanoviska mnohých českých politiků, urážející odkaz a osobnost prezidenta Edvarda Beneše a podporující požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Negativním příkladem a dokladem této skutečnosti jsou známé výroky představitelů KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga, bývalého europoslance za ČSSD Libora Roučka, bývalého primátora Brna Petra Vokřála a mnohých dalších českých politiků.

Za akt ponižující suverenitu ČR považujeme vyslání velvyslance ČR v SRN na letošní sjezd landsmanšaftu v Řezně ministrem zahraničí vlády ČR Tomášem Petříčkem z ČSSD. Jeho dosavadní působení ve významné státní funkci neodpovídá národním a státním zájmům České republiky.

Pro naši vlast a její perspektivu jsou nepřijatelná rozhodnutí soudních orgánů ČR, která jsou de facto prolamováním platnosti prezidentských dekretů zejména v oblasti konfiskace majetku etnických Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a ztráty státního občanství Němců a Maďarů.

Prohlašujeme, že poválečné prezidentské dekrety byly konkrétní aplikací jurisdikce podložené rozhodnutím vítězných mocností SSSR, USA a Velké Británie na Postupimské konferenci 2. srpna 1945 a byly v zájmu demokratického a bezkonfliktního vývoje ČSR v období po druhé světové válce.

Odmítáme obvinění, že odsun bývalých občanů ČSR německé národnosti byl vyhnáním a porušením principu kolektivní viny. V ČSR mohli nadále zůstat němečtí antifašisté a lidé, kteří se neprovinili proti demokratické Československé republice a českému národu.

Do odsunu byli zařazeni Němci, kteří se aktivně podíleli na rozbití ČSR a dopustili se zločinů proti zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnostní menšiny. Ti, kteří pod prapory a hesly „HEIM INS REICH“, „EIN FÜHRER, EIN REICH, EIN VOLK“ vítali v ČSR svého zločinného vůdce, vyháněli z domovů české občany, terorizovali, vraždili a unášeli je na území Velkoněmecké říše, kteří se podíleli na 360 tisících zmařených životů občanů ČSR a na nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem.

Byli to také ti, kteří se nepoučili ani po prohrané válce a zejména v pohraničních oblastech se dopouštěli ve formacích organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí československých úřadů k obnově hospodářského a společenského života v českém pohraničí.

Připomínáme fakt, že 1 162 617 sudetských Němců bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečné ČSR.

POŽADUJEME – omluvu sudetských Němců za lidské oběti a materiální škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli, ale také za hrubé urážky demokraticky zvoleného prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše, které považujeme za urážky a opovržení českým národem.

POŽADUJEME – aby vláda ČR zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejnoprávních médií v souladu s historickou pravdou.

POŽADUJEME – aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s Česko-německou deklarací z 21.1.1997.

POŽADUJEME – aby vláda ČR připravila návrh na zakotvení českého národa a českého jazyka do Ústavy ČR a aby jej parlament přijal ještě v tomto volebním období.

POŽADUJEME – aby římskokatolická církev ctila zájmy českého národa a výroky svých představitelů nenahrávala revanšistickým zájmům landsmanšaftu.

Nejdůležitějším požadavkem současnosti a budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Vážíme si proto také činnosti mírových organizací ve SRN a jinde ve světě a jsme připraveni k takovým vztahům přispět za předpokladu, že nebude nastolován požadavek likvidace dekretů prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše.

Konstatujeme, že narůstající požadavky landsmanšaftu neprospívají přátelství mezi českým a německým národem, ani míru ve světě.

Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a praktickým uplatněním historické pravdy.

 

V Táboře 26. října 2019

Účastníci manifestace ke 101. výročí vzniku ČSR

 

___________________________________________

 

31. říj, 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, aby Vás pozdravila jménem vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil, které má jako jeden ze svých 6 hlavních programových bodů – kromě vystoupení z EU a z NATO, což jsou naprosto nezbytné předpoklady jakýchkoliv úvah o zachování suverenity naší země – také tento zásadní bod: NE zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a NE snahám o likvidaci českého státu… které se zrušením dekretů přímo souvisí.

Toto shromáždění zcela jasně deklaruje, že se jeho účastníci staví proti záměrům o likvidaci českého státu – například formou jeho rozdělení do několika euroregionů spolu s částmi sousedních zemí, neboť jde o záměrný krok vedoucí k likvidaci států na území Evropské unie.

Jsme pro zachování samostatnosti a suverenity České republiky, jejího území a státních hranic v jejich poválečném umístění a rozsahu.

* * *

Vlajka prezidenta České republiky nese nápis: Pravda vítězí!

Tento nápis má prezidentská standarda od vzniku naší republiky v roce 1918 až po dnes.

Pouze v letech Protektorátu Čech a Moravy nenesla standarda prezidenta tento nápis – tehdy totiž nenesla žádný. Jak symbolické.

Inspirací pro nápis na standardě československých a českých prezidentů byla slavná a známá slova Mistra Jana Husa: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“

Naše dnešní celostátní shromáždění k uctění odkazu československého prezidenta Edvarda Beneše a u příležitosti 101. výročí vzniku Československa se koná pod záštitou současného českého prezidenta pana Miloše Zemana a to znamená, že i pod záštitou české prezidentské standardy s nápisem „Pravda vítězí.“

Jednoznačně tedy odmítáme současné lživé překrucování historie – především ze strany prounijních, pronatovských a proněmeckých politických kruhů a sdělovacích prostředků – ať soukromých či veřejno – právních.

Z Ústavy České republiky, ze dne 16. prosince 1992, se zcela vytratil pojem český národ. Není obsažen ani v Preambuli. Ta začíná slovy: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu…“. Ve slibech ústavních činitelů se tedy už mluví jen o lidu, nikoliv o českém národu.

Naším zájmem ale musí být obroda českého národa a jeho státnosti, zachování českého jazyka a kultury. Zachování a obnovení dědictví našich dědů a otců.

Nejdříve jsme museli strpět vytržení „českého národa“ z ústavy republiky, téměř současně pak rozbití česko-slovenské federace a dnes bojujeme proti destrukci naší státnosti, národa, kultury i jazyka.

Tyto kroky byly cíleně postupně připravovány a podnikány těmi, kteří nechtějí, aby český národ existoval. S tímto osudem, který nám připravují, se ale nehodláme smířit.

Sudetští Němci a mnozí současní čeští prounijní politici – především z řad KDU – ČSL, ČSSD, TOP 09 i některých dalších politických stran, počítají do budoucna se zrušením národních států a jejich degradací na provincie Evropské federální unie.

Pak by ale přestaly platit zákony národních států a soudní pravomoc by převzal Evropský soudní dvůr (Luxemburg), který by nemusel brát ohled na dřívější právní normy jednotlivých států a de facto by mohl obejít ustanovení Postupimi a Paříže o vyrovnání okupovaných států s III. říší.

Tudíž všichni politici, kteří podporují naši integraci v rámci EU, ohrožují právní jistoty občanů našeho státu.

Na návrh Ministerstva zahraničních věcí ČR byl v roce 2016 v OSN zaregistrován pro Českou republiku nový oficiální název CZECHIA. Na toto téma se však nikdy nevedla ani veřejná ani odborná diskuse. Když ale vešla tato skutečnost na veřejnosti ve známost, byla změna názvu naší země jednoznačně odmítnuta! Ministerstvo zahraničních věcí a potažmo i vedení našeho státu tímto opět podvedlo vlastní občany.

Pokud totiž v názvu státu schází slovo republika, stává se země provincií, ne-li protektorátem a jedná se o počátek ztráty suverenity! A to úplně stejně, jako během Druhé světové války, když jsme byli jen “Protektorátem Böhmen und Mähren” a z prezidentské standardy tehdejšího tzv. státního prezidenta zmizela slova: Pravda vítězí!

Proti tomuto kroku důrazně protestujeme, neboť takováto změna názvu republiky v listinách OSN je počátkem zániku naší státní identity.

My se naopak hlásíme k vlastenectví. Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka. Stát a republika je systémem pro přežití národa.

 

Děkuji za pozornost.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně ANS

Tábor 26. 10. 2019

________________________________________

 

7. říj, 2019

Program a harmonogram pietního shromáždění u příležitosti oslav 101. výročí vzniku Československa se záštitou prezidenta České republiky

 

 

Klub českého pohraničí, z.s.
Národní rada KČP

Program v sobotu 26. října 2019

 

Pietní akt k uctění památky Edvarda Beneše

Památník Edvarda Beneše v Sezimově Ústí (10:00-13:00)

1. Kladení věnců a kytic u hrobky Hany a Edvarda Benešových delegacemi klubů a subjekty Vlasteneckého fóra samostatně

2. Návštěvy Památníku Edvarda Beneše s audiovizuálním programem a s kvalifikovanými průvodci Husitského muzea v Táboře

3. Prohlídky areálu Památníku Edvarda Beneše a Vily Hany a Edvarda Benešových na osobní rezervaci u Národního muzea Praha

 

Manifestace občanské podpory státnického odkazu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele ČSR

Pomník Mistra Jana Husa v Husově parku v Táboře (14:00-16:00)

Fanfára trubkou (14:00)

1. Pochod praporečníků se zástavami vlasteneckých organizací k pomníku Mistra Jana Husa za hraní Husitského chorálu. Seřazení zástav a čestných stráží. (14:00-14:07)

Fanfára trubkou (14:07)

2. Položení věnců a kytic k nohám Mistra Jana Husa (14:08-14:14)

3. Hymna ČR a SR (14:14-14:18)

Fanfára trubkou (14:20)

4. Uvítání účastníků a úvodní slovo představitele vlasteneckých organizací České republiky.

Předseda JUDr. Gustav Janáček,

Předání moderování manifestace přítelkyni MUDr. Kateřině Jirousové, nejmladší člence klubu Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše (14:20-14:30)

5. Hlavní projev na podporu státnického odkazu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele Československa. PhDr. Jiří Jaroš Nickelli (14:30-14:50)

6. Projev experta na ústavní právo (14:50-15:00)

7. Zdravice hostů (15:00-15:20)

8. Přednes básně, MUDr. Kateřina Jirousová (15:20-15:25)

9. Manifest občanské podpory státnického odkazu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele Československa. (Táborský manifest) Miloslav Wasserbauer a schválení manifestu účastníky manifestace hlasováním. JUDr. Gustav Janáček (15:25-15:35)

Fanfára trubkou (15:35)

10. Salva čestné jednotky AČR na počest Dr. Edvarda Beneše prezidenta, Budovatele Československa (15:35-15:40)

11. Rozloučení se s panem prezidentem a Mistrem Janem Husem Večerkou na trubce. (15:40-15:45)

26. srp, 2019

Slavnostní shromáždění k 75. výročí Slovenského národního povstání se uskutečnilo dne 26. 8. 2019 v hlavním sále Ministerstva obrany v Praze. Hlavním organizátorem bylo MO ČR, Generální štáb  a Český svaz bojovníků za svobodu.

Přítomni byli i hosté ze Slovenska a Bulharska. Shromáždění se zúčastnil zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR a zástupci mnoha spolků a organizací - například: svazy letců, dělostřelců, výsadkových veteránů, zahraničních důstojníků 2. světové války, Společnost M. R. Štefánika, Společnost L. Svobody, Klub generálů, Rada seniorů, Česká obec sokolská, Československá obec legionářská, sdružení baráčníků, České mírové fórum, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a další.

Během slavnostního shromáždění byla předána vyznamenání M. R. Štefánika - jako projev úcty a vděku českým občanům - a účastníci uctili minutou ticha padlé a oběti SNP.

Shromáždění zahájil Dr. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány MO ČR. Pozdravil účastníky shromáždění jménem ministra obrany Lubomíra Metnara a sdělil, že SNP bylo morálně vítězné, že nezapomínáme a pevně věří, že ani nikdy nezapomeneme. 

Velvyslanec Slovenské republiky Peter Weis poděkoval organizátorům za slavnostní připomenutí akce. 

Tajemník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Doc. Viliam Longauer zmínil skutečnost, že Hitler směřoval především proti tehdejšímu SSSR,  že o 2. světové válce de facto rozhodla bitva u Stalingradu a připomněl nejdůležitější roli Rudé armády během celé války. Hovořil o roli vynikajících partyzánských velitelů Slovenského národního povstání, které bylo největší povstaleckou akcí v týlu nepřítele. Bylo to také povstání proti Slovenskému štátu. Výrazně ovlivnilo průběh 2. světové války a zapsalo se do dějin Československa. Poděkoval partnerské organizaci - Českému svazu bojovníků za svobodu. Zdůraznil, že toto shromáždění  chápe i jako shromáždění mírové, protože požadavek na život v míru je tím nejdůležitějším! 

Závěrečné slovo pronesl 1. místopředseda ČSBS Ing. Emil Kulfánek, který zdůraznil, že SNP bylo předzvěstí Karpatsko-Dukelské operace, která vedla k osvobození Československa

V projevech zazněla slova o tom, že tímto povstáním se Slovensko postavilo na stranu protinacistické koalice. Řečníci děkovali všem účastníkům SNP- jednalo se o 50 tisíc vojáků a 18 tisíc partyzánů, zúčastnili se ho příslušníci celkem 34 národů, z toho 2000 Čechů.

Citujeme z projevů: "S pokorou a s vděčností se skláníme před účastníky SNP. Musíme chránit odkaz SNP a bratrství Čechů a Slováků."

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně ČMF

__________________________________________