Novinky

13. pro, 2017

Proč je pro naši zemi absolutně nevýhodné setrvávat i nadále v NATO.

 

Chronologie strategické metamorfózy NATO

 

1. NATO vzniklo v roce 1949. Tedy šest let před vznikem Varšavské smlouvy (Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci).  A slovy prvního generálního tajemníka Hastingse Ismaye bylo úkolem NATO „udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi.“

 

2. V roce 1991 byla založena tzv. Kooperační rada pro spolupráci s nečlenskými zeměmi a o rok později byla deklarována připravenost k nasazení vojsk MIMO území členských států NATO.

 

V rámci vyjednávání o statutu budoucího jednotného Německa ubezpečil tehdejší ministr zahraničních věcí USA James Baker kancléř Německa Helmut Kohl Michaila Gorbačova, že se NATO „ani o píď nerozšíří na východ“ a na základě tohoto slibu byla Varšavská smlouva rozpuštěna. Michail Gorbačov netrval na písemné smlouvě, protože z hlediska mezinárodního práva je platný institut Gentlemen's Agreement – tedy mezinárodní smlouva, kterou státy uzavírají formou ústní dohody. Samozřejmě lze vycházet například i ze zaprotokolovaných jednacích zápisů apod.  Avšak prezident Bush zahájil desinterpretaci této ústní dohody v tom smyslu, že se nejednalo o písemnou smlouvu a tedy že se nejednalo o závaznou formu dohody.

 

3. NATO tedy po roce 1991 získalo jako spojence postupně celou Evropskou unii.Její formální i neformální propojení s NATO (viz Lisabonská smlouva, Hlava V: Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice) umožňuje rozšíření atlantické vojenské přítomnosti i v těch regionech Evropy, které se doposud nachází mimo smluvní prostor NATO.

EU v podobě, jak ji koncipuje Lisabonská smlouva, je jedním z úhelných kamenů globální strategie USA. Tato strategie je však zaměřená na udržení politického vlivu a vojenské dominance USA ve světě.

 

Monopolární model světa byl poprvé koncipován v Projektu Nového světového pořádku (viz projev G. Bushe seniora před Kongresem dne 11. 9. 1990) a následně v Projektu nového amerického století, který vznikl v roce 1997 a roku 2009 vznikl institut pod názvem „Iniciativa pro zahraniční politiku“, který stále uplatňuje politiku amerického monopolárního modelu světa.

 

V první fázi rozšiřování NATO do střední a východní Evropy argumentovali jeho organizátoři zajištěním stability a demokracie v postkomunistickém prostoru. Tyto aktivity prý v žádném případě neohrožují Rusko, ba naopak: údajně jsou v jeho zájmu.

Avšak průběžným elementem amerického „Drang nach Osten“, jehož strategickým cílem je zjevně snaha o obklíčení Ruské federace, byl plán rozmístění tzv. protiraketového štítu v nových východních „provinciích“, tedy i v ČR – k čemuž naštěstí nedošlo.

 

4. Tím se dostáváme k „osudovému“ roku 1999 a vstupu ČR do NATO bez slibovaného referenda a k letecké válce proti Jugoslávii, které jsme se stali součástí. Tuto válku doprovázel politický akt, který zcela jasně konstituoval postavení NATO nikoliv MIMO mezinárodní právo, ale NAD něj.

 

Ve Washingtonu, byl oficiálně přijat nový strategický koncept, podle kterého je NATO „povoláno“ BEZ mandátu OSN vojensky zasáhnout kdykoliv a kdekoliv, a to i preventivně!

 

Bohužel i naše země se jménem tehdejšího prezidenta V. Havla – navzdory mínění naprosté většiny obyvatelstva - zapsala do transatlantických análů místem konání schůzek, které postavily veškeré mezinárodně-právní, a tedy civilizační, usilování našich předků na hlavu. Na vrcholné schůzce v Praze (listopad 2002) totiž bylo rozhodnuto o vytvoření Jednotky rychlé reakce NATO, složené z pozemních, vzdušných a námořních sil, připravené k nasazení kdekoliv ve světě.

 

Od roku 1999 je tedy NATO nejefektivnější privatizační armáda ve vlastnictví USA, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi tzv. „zahraničních investorů“ – tedy nadnárodních korporací a na ekonomickou privatizaci státních majetků do soukromých rukou těchto nadnárodních firem.

 

Stručně řečeno: intervence na základě vylhaných důvodů, masivní a systematická manipulace veřejného mínění, zničení infrastruktury a průmyslu s cílem politické a ekonomické usurpace. Prvním masivním precedentem, dokonce na evropské půdě, byla právě Jugoslávie resp. Kosovo.

 

NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole, samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a vykonavatele!

 

Nejznámější příklady transatlantické „starosti“ o lidská práva jsou Afghánistán (v Iráku se oficiálně neangažovalo NATO, ale „koalice ochotných“) a Libye.

 

Propojení EU a NATO

 

Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu (Maastricht I / II) a Lisabonu (LS) koncipovaná jako nadnárodní instituce na kvazi ústavním základu.

 

Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jednodimenzionálního ekonomického neoliberálního a vojenského modelu.

 

Současná EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi.

 

Lisabonská smlouva obsahuje pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. Nový strategický koncept NATO uvedl „euroatlantický prostor“ jako působiště budoucích nasazení, ovšem bez bližší specifikace.

 

Nepřehledné evropské, severoatlantické a různé bilaterální smlouvy se záměrně nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace, stále zřetelněji opouští půdu Spojených národů a kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky.

 

Je na politických reprezentantech Česka, zda si uvědomí důsledky tohoto vývoje, a hlavně jestli jsou schopni a ochotni z něj vyvodit patřičné závěry. Měli by si totiž uvědomit jednu zásadní věc: podle Ústavy České republiky nereprezentují Washington, Brusel nebo nadnárodní kartely, ale výhradně občany našeho státu. Jen těm se totiž za svá rozhodnutí zodpovídají, a jen ti jim mohou vystavit politický účet.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně ČMF

__________________________________________________________________________________

12. pro, 2017

Veřejnou besedu pořádala Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, studentská sekce IIPS dne 6. 12. 2017. "Masarykovy debaty" se pořádají ve formátu tzv. oxfordské debaty. To znamená, že organizátorem navrženou tezi jedna strana zastává a druhá rozporuje. Před a po debatě publikum hlasuje a na základě tohoto hlasování je pak určena vítězná strana.Pro tezi "vystoupení z NATO je v zájmu České republiky" argumentovali Jiří Wagner, agentura Exanpro a Vladimíra Vítová, České mírové fórum. Proti tezi argumentoval Petr Boháček, Asociace mezinárodních otázek a Fabián Baxa, Univerzitya obrany.


Za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku považovali studenti rozpínavost a agresivitu Ruska.Studenti kladli opakovaně dotazy na toto téma: "Proč bychom měli z NATO vystupovat, když naši a světovou bezpečnost ohrožuje Rusko a jediné NATO mu dokáže zabránit v jeho agresívních plánech?"Z naší strany zazněla fakta, na kterých jsme dokazovali, že všechny mezinárodní intervence NATO byly na základě vylhaných důvodů a skrze masivní a systematickou manipulaci veřejného mínění. Opakovaně jsem zdůrazňovali, že ani podle oficiálních západních analýz Rusko nikoho neohrožuje. Na konkrétních smlouvách a skutečnostech jsme prokazovali, že NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole a samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a vykonavatele.Také jsme poukázali konkrétně na nepřehledné evropské, severoatlantické a různé bilaterální smlouvy se záměrně nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace, stále zřetelněji opouští půdu Spojených národů a především kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky.Zástupci strany podporující NATO neuváděli vůbec žádná fakta, pouze v obecné rovině - zato jednoznačně - vycházeli z toho, že NATO je pro naši zemi základním hodnotovým ukotvením, staví nás na stranu Západu a našich spojenců, se kterými sdílíme hodnoty jako je liberální demokracie, lidská práva a ochrana západních hodnot obecně.Dále uvedli, že naše vlastní armáda by byla neúčinná a nesmírně drahá, že je účast v NATO pro nás výhodnější a levnější a že na nás NATO sice doplácí, ale přesto nás chrání, a my mu tedy máme být vlastně vděčni. To bylo vše.Strana, souhlasící s NATO, neuvedla ani jednu alternativu k NATO. Opakovaně deklarovali, že nic lepšího než NATO neexistuje.My jsme zmiňovali jak nově vznikající PESCO, tak také, že má - li se Evropa starat o zajištění své bezpečnosti sama, pak nejrozumnější je systém kolektivní bezpečnosti v rámci celé Evropy, včetně Ruska. Tedy, že alternativa k NATO reálně existuje. K tomu je však nutno využít zkušeností a zásad Helsinského procesu. Nikoliv však dosavadní strukturu OBSE, nebo dokonce pouhou výměnu figur ve stávající struktuře OBSE, ale vyžadovalo by to vybudovat zcela novou strukturu zohledňující posuny, změny a vývojové trendy v Evropě za posledních 50 let.Také jsme sdělili, že pokud bude naše země v EU a v NATO, nebude nám dovoleno, abychom budovali nějakou vlastní armádu. Dále jsme dokázali na faktech, že není pravdou, že po ekonomické stránce je pro nás levnější být součástí NATO, ale že je to přesně naopak.Studenti přišli na besedu s hotovým názorem a žádné argumenty ani žádná fakta ani žádná čísla - prostě nic - je de facto nezajímalo. Nic neotřáslo jejich "jistotou", že NATO nás chrání před zlým Ruskem. Veškeré argumenty typu, kde všude jednalo NATO v rozporu s mezinárodním právem i s OSN, jaké způsobilo škody, ztráty na životech, devastaci jiných zemí atd. - a to vše ve prospěch USA a částečně i EU - byly brány jako naprostá samozřejmost a nezbytné doprovodné jevy.Studenti jsou vzdělávacím systémem dokonale zpracováni a o svém pohledu na věc nemají nejmenší pochybnosti. Uváděná fakta - nelichotivá pro NATO - pro ně vůbec nic neznamenala anebo je - k mému velkému překvapení - považovali za body plus pro NATO. Neustále však zdůrazňovali ruskou hrozbu, o které byli skutečně přesvědčeni.Nebylo jim divné ani to, že mají všichni stejný názor. Zpočátku bylo proti tezi 91% posluchačů (tedy byli pro účast ČR v NATO) , 4,5 % nevědělo a 4.5 % s tezí souhlasilo (tedy byli proti NATO). Po skončení debaty 95 % bylo proti tezi a 5% s ní souhlasilo (jednalo se však o studenty Univerzity třetího věku, kteří k nám sami přišli po skončení besedy s rezignovaným zděšením, čeho byli právě svědky).Závěrem lze říci, že studenti jsou školským systémem zmanipulováni téměř 100% ve prospěch NATO a v pohledu na Rusko, coby největšího nepřítele, který ohrožuje naši bezpečnost.PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

__________________________________________________________________________________

29. lis, 2017

V sobotu dne 25. 11. 2017 se  v Praze konalo Výroční zasedání Asociace Vojáci proti válce. Prostory pro jednání poskytla KSČM. Jednání byly přítomny též zástupci těchto spolků: Českoslovenští vojáci v záloze za mír, České mírové fórum a agentury Exanpro. Přítomni byli též zástupci KSČM a skrze ČMF také zástupce neformální vlastenecké politické platformy ANS.

V úvodu byla přednesena Výroční zpráva předsedy VPV Jiřího Bureše, plk.v.v.,

 Citace ze zprávy:

"V roce 2010 bylo vydání nového Trestního zákoníku využito ke zrušení Ústavního zákona na ochranu míru. Nové ustanovení prakticky legalizuje propagaci útočné války, pokud je prováděno ve prospěch Aliance. Přetrvávají pokusy vlády měnit jednotlivé články Ústavy ČR podle potřeb NATO a zámyslů velení NATO a Pentagonu. Vládními sdělovacími prostředky je vytvářena psychóza strachu-válečná psychóza zaměřená proti RF jako jedinému nepříteli, před kterým naši republiku chrání USA prostřednictvím NATO. Armáda ČR postupně ztrácí svůj význam ve směru ochrany a obrany vlastního státu. Jednotky AČR, jsou využívány v zahraničních dobrodružstvích USA-NATO, jsou zařazovány podle koncepce NATO do mnohonárodních bojových uskupení na úrovni divize – sbor. Území ČR je využíváno prakticky jako cvičiště „ spojeneckých“ ozbrojených sil zejména armády USA dislokované v NSR, včetně jednotek Národní gardy USA státu Texasu ale i dalších. V tichosti jsou na našem území vybudovány a působí základny armády USA-NATO, např. pro řízení logistiky na východním směru NATO v Praze a pro řízení akcí letectva NATO  na východním směru NATO v Pardubicích. Je to ale všechno?? Zůstávají ještě také nějaké ty rozeseté „lotosové květy“, o kterých se toho příliš neví, ani nehovoří. Dosavadní vládní garnitura byla k požadavkům USA-NATO natolik vstřícná, že požadovala po Parlamentu ˇČR –který byl mimochodem také vstřícný – změnu některých článků Ústavy, jak jsem již Uváděl, což by v praxi umožňovalo  vojenským jednotkám států NATO volný pohyb po území ČR. Dosavadní silně pravicová vládní garnitura i když paradoxně vedená „ levicovým subjektem – sociální demokracií plně podporovala a byla maximálně vstřícná nejen požadavkům USA a NATO, ale v otázkách bezpečnostní a zahraniční politiky také EU pomineme-li další oblasti. Nedocházelo sice k otevřené persekuci levicových a protiválečných aktivistů a spolků, ale stávajícím systémem byly projevy nesouhlasu s oficielní politikou celkem úspěšně potlačovány tak, že „ je bylo málo slyšet“. V poslední době se tato situace lepší díky rozvoji.tzv. „alternativních medií – televize, rozhlasu a pod“, které mohou postupně být nápomocny k tvorbě alternativního systému, který se v dosud politicky nevyhraněné podobě rýsuje. Pokud se ale nepodaří zbavit se chomoutu NATO ,EU a politické orientaci a  závislost na USA mnoho se nezmění."

 

Na jednání byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací Vojáci proti válce a Československými vojáky v záloze za mír. Dohodu podepsali Jiří Bureš, plk.v.v., předseda VPV, a Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., předseda CSVVZ.

 

Předmětem smlouvy je všestranné poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblasti působnosti smluvních stran za účelem kvalifikovanějšího, efektivnějšího a rychlejšího vzájemného koordinování řešení úkolů vlastního a společného zájmu. Smluvní strany projevují iniciativu společného prospěchu spolupracovat při zabezpečování ve vymezených oblastech a formách na základě vzájemné výhodnosti a prospěchu.

Na závěr bylo přijato Stanovisko k roztáčení nového kola zbrojení, v němž bylo konstatováno, že  vojensko politické uskupení NATO je zločineckou, válečnou organizací, která nemá v současném světě žádné opodstatnění. Pro podporu Světové Rady míru a Evropského mírového fóra vyzývají signatáři všechny mírové a protiválečné organizace, iniciativy a jednotlivce v ČR ke společnému aktivnímu odporu proti nebezpečné, válečné politice a ke společnému boji za opětovné mezinárodně právní potvrzení zákazu použití síly, nebo hrozby silou ve vztazích mezi státy, k povinnosti států řešit vzájemné spory mírovými prostředky a zdržet se vměšování do vnitřních věcí jiných států.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/11/29/Stanovisko-Asociace-Voj%C3%A1ci-proti-v%C3%A1lce

Vladimíra Vítová

_________________________________________________________________________

4. říj, 2017

Předsedkyně ČMF Vladimíra Vítová se v Praze zúčastnila slavnostního shromáždění při příležitosti 73. výročí Karpatsko - Dukelské operace a - v současnosti zrušeného - dne Československé lidové armády.

Přítomni byli potomci přímých účastníků této válečné akce, zástupci Společnosti Ludvíka Svobody, Klubu českého pohraničí, Českého mírového fóra a dalších organizací, včetně zástupců velvyslanectví Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Všichni účastníci oceňovali akci jako velmi důležitou pro zachování pravdivé historické paměti národa.

Na závěr zazněla Svatá válka.

Motto akce znělo: "My ochotní, vedeni nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné."

 

Na Sputniku byl publikován rozhovor na toto téma: https://cz.sputniknews.com/nazory/201710056084354-zapomenuta-bitva/

____________________________________________________________________________________

10. zář, 2017

Dovolte, abych Vás pozdravila jménem tří organizací: Českého mírového fóra, vlastenecké platformy ANS a jménem ČSNS – nejstarší politické strany v ČR, která letos oslavila 120. výročí vzniku a na jejíž kandidátce s volebním číslem 25 kandidují členové a sympatizanti ANS.

 

Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. ČSNS, která kandiduje s podporou ANS, takový program má.

Podle analýz Agentury Exanpro je pro ČR největší bezpečnostní a existenční hrozbou členství v EU a v NATO!

 

Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku.

 

Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem.

 

Proč musíme ihned vystoupit z EU?

 

Když ČR nevystoupí ihned z EU, tak se nelegální migrace nikdy nezastaví. Organizuje ji totiž mimo jiné právě samo vedení EU! Podepsané smlouvy mezi EU a členskými státy to dokazují – viz. Euromed a další.

 

Není pravdou, že získáváme z Evropy peníze, naopak západní Evropu, konkrétně Německo, čistě sponzorujeme. Sečteme-li jen každoroční platby do Bruselu a dividendy odcházející z ČR do zahraničí, pak platíme ročně cca 5x tolik, než kolik „máme nárok“  - pouze nárok! - získat na dotacích.  

 

Krom toho je odváděno každoročně 8 % našeho HDP do ciziny. Obrovské ztráty pro nás pak představuje obchodní směna při úmyslně podtrženém kursu koruny ze strany ČNB, který se odlišuje od reálného kursu koruny z pohledu výkonnosti naší ekonomiky.

 

Všechny vlády po r. 1990 připravily naše občany o kvalifikovanou práci v místě jejich bydliště. Následně to nahrazovaly zajišťováním málo kvalifikované práce pro naše občany za nízké mzdy, a to ještě s dojížděním bůhví kam. Občanům se ale taková práce vůbec nevyplatí! Proto jsou na tuto levnou práci dováženi cizinci. To je třeba zásadně změnit! Musíme vytvořit předpoklady ke zvýšení platů našich občanů, avšak při našem setrvání v EU nám to nebude umožněno, EU totiž vyhovujeme právě ve stavu, v němž se nacházíme. EU je již od počátku stavěna tak, že střední a východní Evropa plní roli kolonie.

 

Proč musíme ihned vystoupit z NATO?

 

NATO nás nikterak nechrání, naopak jeho účast v něm nás jednoznačně ohrožuje. Článek 5 negarantuje žádné členské zemi jakoukoliv ochranu! Koncepce obrany ČR nekončí na našich hranicích, ale oficiálně vychází z bezpečnostní koncepce USA, z čehož je zřejmé, že naši otcové a synové mají být obětováni ve válce na cizí účet a pro cizí zájmy. Území ČR je plánováno jako bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Toto musíme okamžitě zastavit! Nesmíme se stát obětí na kterékoliv straně válečného konfliktu!

 

Ráda bych Vám zacitovala z Koncepce národní bezpečnosti, kterou pro ANS vypracovala agentura Exanpro. Tato koncepce vychází z odpovědnosti české vlády a její nedělitelné pravomoci se zahraničními subjekty při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie.

 

  1. Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života.

  2. Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem pro bezpečnostní a zahraniční politiku státu. Je zaměřena především na úsilí spojené se zachováváním mezinárodního míru.

  3. Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR. Ta musí vzniknout na národní úrovni. Je to pouze národní vláda, která má výhradní právo přijmout zahraniční politiku.

 

Nechá-li se česká vláda v bezpečnostních otázkách ovlivňovat ze strany mezinárodních organizací, jednotlivých zahraničních zemí nebo jiných subjektů na úkor zájmů a potřeb své vlastní země, pak předkládá zjevný signál o tom, že Česká republika ztrácí svou státní suverenitu.

 

Musíme tedy prosazovat jednoznačně mírovou politiku – nesmíme být součástí mezinárodních vojenských misí NATO v zemích, se kterými naše země žádné spory nemá, nesmíme se nechat zatáhnout do války s Ruskem. A musíme o tom rozhodnout již v těchto volbách. Protože jde skutečně o všechno!!!!

 

Praha dne 9. 9. 2017                                                                PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

_________________________________________________________________________